สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ความเป็นมาคณะสงฆ์

ความเป็นมาคณะสงฆ์

คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  

 

หลวงพ่อโต   พระประธาน ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง

      

 โพธิ์ประทับช้าง  เป็นอำเภอที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่  ๘ พระมหากษัตริย์  แห่งราชวงศ์ บ้านพูลหลวง (สุพรรณบุรี) แห่งกรุงศรีอยุธยา

            กล่าวคือพระองค์ประสูติที่ บ้านโพธิ์ประทับช้าง เมืองโอฆะบุรี (ปัจจุบันคือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร) และได้นำรกไปฝังไว้ที่ระหว่าง ต้นโพธิ์ กับ ต้นมะเดื่อ พระองค์ได้พระนามว่า " เจ้าเดื่อ "

            เมื่อได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงรำลึกถึงชาติภูมิของพระองค์ จึงมีพระราชดำริให้สร้าง วัดโพธิ์ประทับช้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๒  นับระยะเวลาถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๒ ) ได้ ๓๐๐ ปีเศษ แล้ว  บ้านโพธิ์ประทับช้าง  ตั้งอยู่ริม แม่น้ำน่ายสายเก่า (แม่น้ำพิจิตร)

             ต่อมา แม่น้ำเกิดตื้นเขิน เพราะเปลี่ยนทิศทางเมื่อ ๑๐๐ ปีมาแล้ว และได้เกิดโรคอหิวาตกโรค (โรคห่า) ระบาดหนัก   ชาวบ้านจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่น บ้านโพธิ์ประทับช้าง และ วัด  จึงกลายเป็นหมู่บ้านร้าง !  โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำยม  ภายหลังเมื่อมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพกันหนาแน่นทางราชการเห็นว่า ตำบลโพธิ์ประทับช้าง และตำบลใกล้เคียงซึ่งขึ้นกับ อำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอโพทะเล บางส่วนอยู่ไกลเกินไปไม่สะดวกในการติดต่อราชการ

             จึงได้ยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๐ และยกฐานะเป็นอำเภอโพธิ์ประทับช้างเมื่อวันที่  ๑  กันยายน ๒๕๑๖

            ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าตะค้อหมู่ที่ ๕  ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ริมฝั่ง แม่น้ำยม ด้านตะวันตกเฉียงใต้  ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  ๓๓๔  กิโลเมตร  มีพื้นที่การปกครองทั้งหมด  ๕๗๘.๕๖  ตารางกิโลเมตร 

              โดยแบ่งการปกครองออกเป็น  ๒ ส่วน

การปกครองส่วนภูมิภาค

 
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  ๗  ตำบล  ๙๙  หมู่บ้าน ได้แก่ 

ตำบลโพธิ์ประทับช้าง   ตำบลวังจิก     ตำบลไผ่รอบ  

ตำบลไผ่ท่าโพธิ์   ตำบลดงเสือเหลือง   ตำบลเนินสว่าง  

และ  ตำบลทุ่งใหญ่


การปกครองส่วนท้องถิ่น

 
ประกอบด้วยสุขาภิบาล  ๑  แห่ง คือ สุขาภิบาล โพธิ์ประทับช้าง

และมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ครบทุกตำบล


คณะสงฆ์ในเขตปกครอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น หลังจากที่ได้ก่อตั้งอำเภอ ทางบ้านเมืองแล้ว  ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  

       แต่เดิมนั้นบางวัด   บางเขต  บางตำบล    ขึ้นกับอำเภอ โพทะเล บ้าง   อำเภอ สามง่าม บ้าง   อำเภอ เมืองพิจิตร บ้าง   หลังจากที่ได้ยกฐานจากกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง   เป็น  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๘ 

        โดย มี  พระครูพิพัฒน์โชติธรรม  ได้รับการแต่งตั้ง เป็น  เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง   เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นเจ้าคณะอำเภอรูปแรก  ของ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

 

งานปกครอง คณะสงฆ์  ประกอบด้วยจำนวนคณะสงฆ์   ๘   ตำบล   
               ีวัด            จำนวน       ๕๙   วัด          
 แยกเป็น พัทธสีมา       จำนวน       ๑๘   วัด
             สำนักสงฆ์      จำนวน       ๓๓   วัด  
             วัดร้าง           จำนวน        ๘    วัด     
 
ตำบล ไผ่ท่าโพ             จำนวน  ๖  วัด
ตำบล โพธิ์ประทับช้าง     จำนวน  ๙  วัด    วัดร้าง  จำนวน  ๘ วัด
ตำบล วังจิก                 จำนวน  ๕  วัด
ตำบล ไผ่รอบ               จำนวน  ๘  วัด
ตำบล ทุ่งใหญ่              จำนวน  ๗  วัด
ตำบล ดงเสือเหลือง       จำนวน  ๗   วัด
ตำบล เนินสว่าง เขต ๑    จำนวน  ๕   วัด
ตำบล เนินสว่าง เขต ๒    จำนวน  ๕   วัด

ปัจจุบันนี้มี หลวงพ่อ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ ( นา ขนฺติโก )

ดำรงตำแหน่ง เป็น เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

Tags : ประวัติ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view