สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดบึงกอก

 

ประวัติวัดบึงกอก

 

        วัดบึงกอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๙๐ สังกัดคณะสงฆ์ ภาค ๔ หนเหนือ มหานิกาย มีที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก. ทิศเหนือติดกับที่ดิน นางยุ่น เทียมประเสริฐ ทิศใต้ติดกับที่ดินโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ทิศตะวันออกติด กับบึงกอก ทิศตะวันตกติดกับที่ดิน นายฉลอม  จันทร

       วัดบังกอกได้รับบริจาคที่ดินจาก นายงาม ประเสริฐศรี จำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา จึงได้ ดำเนินการริเริ่มก่อสร้าง ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖  เนื่องจากประชาชน จะประกอบกิจการกุศลแต่ละครั้ง จะต้องเดินทางไกล ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันว่าจะ ตั้งที่พักสงฆ์  คุณพ่อขำ - คุณแม่เพียร ประเสริฐศรี จึงมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ให้สร้างที่พักสงฆ์เพื่อที่จะได้มีวัดไว้ทำศาสนกิจและประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ  เมื่อมี ที่ดินเรียบร้อยแล้วก็ได้เริ่มลงมือก่อสร้างที่พักสงฆ์โดยมีคณะลูกศิษย์ พระครูพิสิฐโพธิคุณ (หลวงพ่อเสงี่ยม ฐานิสฺโร) เจ้าอาวาสวัดสระประทุม มาเป็นประธานในการก่อสร้างที่พักสงฆ์


       วัดบึงกอกได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓  ลำดับที่ ๑๒ สนองบรมราชโองการ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศราชกิจนุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไปเล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

       มีเขตกำหนด กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๕ เมตร และคณะกรรมการวัดได้จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทอง ฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ปัจจุบันวัดบึงกอก มีเสนาสนะในการทำสังฆกรรม พิธีกรรม กิจกรรม และเป็นที่อยู่อาศัย คือ อุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง เมรุ ห้องน้ำ-สุขา อาคารภัตตาหาร 

มีเจ้าอาวาส ๔ รูป ดังนี้

หลวงปู่อู๊ด  ยุตฺโต  อายุ ๗๗ ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงกอก  มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

       ๑. พระอธิการอู๊ต   ยุตฺโต

       ๒. พระครูพิบูลธรรมโกวิท (สมบูรณ์ สมปุณฺโณ)

       ๓. พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี  อนีโฆ)


       ๔. พระครูพิบูลธรรมโกวิท (สมบูรณ์   สมฺปุณฺโณ ) - ปัจจุบัน

Tags : วัดบึงกอก

view