สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปวาระการประชุมคณะสงฆ์อำเภอฯ 55

สรุปวาระการประชุมคณะสงฆ์อำเภอฯ 55

สรุป วาระการประชุม

งานคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันอาทิตย์  ที่   ๒๕   มีนาคม    พ..  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ณ    อาคารพระปริยัติธรรมฯ   วัดไผ่ท่าโพใต้  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

…………………………….


ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่  ประธาน  ( พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ – จอ.)  แจ้งให้ทราบ

๑.  พระครูโพธิธรรมานุรักษ์  ฝากให้พระสังฆาธิการ สำรวจนักเรียนที่จะเข้าสมัครเข้าเรียน  ป.บส.

     เน้นเรื่องการศึกษา ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร

๒.  เรื่อง  การออกเรี่ยไร  ที่เป็นปัญหา ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๓.  แจ้งผลการสอบได้-สอบตก ของนักเรียนทั้งสองแบบ คือ น.ธ. , ธ.ศ. 

      ซึ่ง ผลสอบ ธ.ศ. โท และ เอก  นั้นยังตรวจไม่แล้วเสร็จ

 

ระเบียบวาระที่  ๒.   เรื่อง  การขอบริจาค  เรี่ยราย  ของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอ

โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน จากพื้นที่ต่างๆ และ ได้ร้องเรียนต่อ

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร โดยสั่งให้งดออกการเรี่ยราย  ยกเว้น และให้อนุญาตเฉพาะวัดที่

จะจัดงานผูกพัทธสีมาเท่านั้น พร้อมให้ทำหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้องตามลำดับชั้น


 มติที่ประชุม ให้  เจ้าคณะ  พระสังฆาธิการ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  กฎมหาเถระสมาคม 

  ในกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้ง เจ้าอาวาส( รก.)  ให้เจ้าคณะตำบลเป็นผู้รับผิดชอบ ตามหน้าที่


ระเบียบวาระที่     เรื่อง เร่งด่วน  การสำรวจข้อมูล บัญชี นักเรียน สมัครเข้าเรียน

  ป.บส. และ ระดับปริญญาตรี  ณ หน่วยวิทยบริการ มจร.วัดพฤกษะวันโชติการาม

  อ.ตะพานหินและการเปิดภาคเรียน,ปฐมนิเทศ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๕

           

มติที่ประชุม

     ให้ทุกฝ่ายเร่งสำรวจ และ ส่งไปสมัครสอบ  และ ทาง ผอ. มจร. หน่วยวิทยบริการ

วัดพฤกษะวันโชติการาม  อนุโลม ให้ พระภิกษุ  มีพรรษาไม่ต่ำกว่า  ๓  พรรษา  และ

วุฒิการศึกษา นธ.โท ขึ้นไป

   

ระเบียบวาระที่   ๔.   เรื่อง  ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ  เจ้าคณะอำเภอ  ชั้น พิเศษ

ถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์  ณ  วัดไผ่ท่าโพใต้ 

วันที่  ๒๓ - ๒๔  เมษายน รายละเอียดตามหนังสือกำหนดการที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

  มติที่ประชุม

  พระครูสถิตคุณากร   ได้แจงรายละเอียด  และรวมรายชื่อ  ผู้ร่วมทำบุญในการจัดงานฉลอง

  พัดยศ  ส่วนรายละเอียด  ให้ดูตาม หนังสือ สำเนาลายเซนต์ 

 

ระเบียบวาระที่   ๕.   เรื่อง  เสนอขอ สมณศักดิ์ พัดยศ ใหม่ และ เลื่อน สมณศักดิ์

พัดยศ ใหม่  จำนวน  ๔  รูป  ของคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  ประจำปี   ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม    

๑.   ในที่ประชุม เสนอ  เจ้าคณะตำบล  ไผ่รอบ และ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง ขอใหม่

      ในกรณีถ้าหากคุณสมบัติไม่เหมาะสม  ก็จะเปลี่ยนให้กับท่านอื่น ที่สมควรแทน

๒.   พระครูพินิตกิจจาธร   และ  พระครูวิโรจน์บุณยากร   ขอเลื่อน

๓.   เรื่องเสนอขอแต่งตั้ง  พระธรรมทูตใหม่  และ พระวินยาธิการ  ด้วย  ตามโควตาจังหวัด

     

ระเบียบวาระที่   ๖.   เรื่อง  การวางกฎระเบียบ มาตรการ ของคณะสงฆ์ เพื่อสะดวก

ในการปกครอง และ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และ มีทิศทางไปในทางเดียวกัน

โดย ไม่ขัดต่อ กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ กฎหมายบ้านเมือง

รวมถึงการสนับสนุน กฎระเบียบ กิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร

มติที่ประชุม   รับทราบ นอกจากนี้ได้นำสำเนาเอกสาร เรื่องเกี่ยวกับจริยา พระสังฆาธิการ

ให้เจ้าคณะตำบล  รองเจ้าตำบล  ได้ศึกษาแนวทาง เพื่อนำมาใช้ในกรณี เจ้าอาวาสในเขต

ปกครอง ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ของคณะสงฆ์ และ ให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ให้มีความสามัคคีธรรมกัน

 

ระเบียบวาระที่   ๗.  เรื่อง งานด้านการเผยแผ่ งานพระธรรมทูต สำนักปฏิบัติธรรม

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,โครงการลานบุญ ลานปัญญา,โครงการอิ่มบุญ,งาน อปต. 

( พระครูพินิตกิจจาธร  รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง )  

 มติที่ประชุม    รับทราบ และ จะแจ้งให้ทราบกำหนดการ  ออกปฏิบัติหน้าที่ ในลำดับต่อไป     

    

ระเบียบวาระที่      เรื่องอื่น ๆ  

 

พระครูสถิตคุณากร  เสนอ ให้คณะสงฆ์ ดำเนินการก่อสร้าง หรือ ทำประโยชน์

ต่องานสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกันกับฝ่ายบ้านเมือง ราชการ

โรงเรียน หรือ สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง   ซึ่งในที่ประชุม เห็นชอบด้วย


ปิดประชุมเวลา     ๑๕.๓๐     น.

 

พระอภิวัฒน์   อริญฺชโย  

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอฯ 

ผู้บันทึกรายงานวาระการประชุม

Tags :

view