สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุม สัมนา พระอุปัชฌาย์ หน่วย อปต. ณ จังหวัดนครสวรรค์

ประชุม สัมนา พระอุปัชฌาย์ หน่วย อปต. ณ จังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือ ที่ จจ.พจ. ๙/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง  แจ้งการประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ และ หน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบล (อปต.) เชิงปฏิบัติการ

       

        ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น มีมติให้ เจ้าคณะภาค ในเขตหนเหนือ ดำเนินการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์

และหน่วยงาน อปต.  สำหรับคณะสงฆ์ภาค  ๔  มีกำหนดจัดการประชุมสัมมนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จ.นครสวรรค์

        จึงขอเรียนถวายมาเพื่อทราบ และได้แจ้งให้เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยความพร้อมเพรียงกัล  ดังนี้  

๑. ในวันจันทร์ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ดำเนินการประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ เชิงปฏิบัติการ

๒. ในวันอังคารที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๙๙  ดำเนินการประชุมหน่วย อบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
Tags :

view