สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอสำรวจ พระสังฆาธิการ-เบอร์โทรศัพท์

ขอสำรวจ พระสังฆาธิการ-เบอร์โทรศัพท์


อ้างถึงหนังสือ ที่ จจ.พจ.๑๐/๒๕๕๕   ลงวันที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ ส่งรายนามพระสังฆาธิการ และ หมายเลขโทรศัพท์

เรียน  เจ้าคณะ พระัสังฆาธิการ พระภิกษุทุกรูปที่เกี่ยวข้อง


         ด้วยสำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้ดำเนินการจัดพิมพ์ปฏิทินศาสนาประจำปี

ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ครบบริบูรณ์ และเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในปี ๒๕๕๖ นี้ จึงขอสำรวจข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบัน รายละเอียดตามหนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว


จึงขอกราบเรียนแจ้งให้ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และ พระเลขานุการ ช่วยจัดทำแบบสำรวจ ให้ตรงตามเป็นจริงด้วย นะครับ  ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอรับ

                พระอภิวัฒน์  อริญฺชโย

               เลข.จอ.โพธิ์ประทับช้าง


ยังไง ก็ โทร มาบอก ส่วนที่ แก้ไข หรือ เพิ่มเติมนะครับ   ขอพระคุณ คร๊าบบ.........

056-901-637 มือถือ 087-205-1353 , 081- 786-8513


Tags : สำรวจข้อมูลคณะสงฆ์ จ.พิจิตร

view