สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติคณะสงฆ์ ระดับเจ้าคณะ เลขานุการ

ประวัติคณะสงฆ์ ระดับเจ้าคณะ เลขานุการ

 

ประวัติเจ้าคณะ   พระสังฆาธิการ    พระเลขานุการเจ้าคณะ

ในเขตปกครอง  คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 


       

นาม          พระครูโพธิธรรมานุรักษ์        ฉายา     ขนฺติโก

นามเดิม     นา          นามสกุล   เที่ยงแท้

เกิด    วันที่   ๒๔   สิงหาคม    ๒๔๗๙        อายุ   ๗๕  ปี  

อุปสมบท    วันที่   ๑๒    มีนาคม   ๒๕๐๐    อายุ   ๒๑  ปี   

    วัดไผ่ท่าโพใต้   ต.ไผ่ท่าโพ   อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูธรรมาภิรัตน์ ( หลวงพ่อ    )  วัดบางลายเหนือ  อ.โพทะเล

วิทยฐานะ         ป.๔     นธ.เอก

สมณศักดิ์    พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ  ชั้นเอก  ในราชทินนาม ที่  พระครูโพธิธรรมานุรักษ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง       -  เจ้าอาวาสวัดไผ่ท่าโพใต้               พ.ศ. ๒๕๒๑

                                          -  พระอุปัชฌาย์                              พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                          -  เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง    พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบัน       

จำนวนวัดในเขตปกครอง   ๕๐   วัด    วัดกำลังขอยกขึ้นเป็นวัด   จำนวน  ๒   วัด     วัดร้าง  จำนวน   ๘   วัด

                                                             

 

 

       

 

นาม           พระครูพินิตกิจจาธร        ฉายา     กิจฺจธโร

นามเดิม       สนอง          นามสกุล     จิตตะระ

เกิด           วันที่   ๒๙   ตุลาคม        ๒๔๗๗         อายุ   ๗๗   ปี  

อุปสมบท    วันที่   ๒๖   กุมภาพันธ์    ๒๔๙๘         อายุ   ๒๑    ปี   

    วัดวังจิก   ต.วังจิก    อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระใบฎีกาไพทูรย์    วัดวังจิก  ต.วังจิก  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

วิทยฐานะ         ป.๔     นธ. โท

สมณศักดิ์    พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล  ชั้นเอก  ในราชทินนาม ที่  พระครูพินิตกิจจาธร  

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    -  รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง    ฝ่ายการเผยแผ่ 

                                -  เจ้าอาวาส วัดวังจิก            พ.ศ. ๒๕๐๕

                                -  พระอุปัชฌาย์                   พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

                                -  เจ้าคณะตำบลวังจิก            พ.ศ. ๒๕๐๖   ปัจจุบัน       

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๕๐   วัด     

 

 

 
 

นาม                พระครูพิสิฐโพธิคุณ        ฉายา     ฐานิสฺสโร

นามเดิม            เสงี่ยม         นามสกุล         ประเสริฐศรี

เกิด                  วันที่    ๑๖    เมษายน    ๒๔๗๓      อายุ   ๗๗    ปี  

อุปสมบท          วันที่     ๕     เมษายน    ๒๕๐๑        อายุ    ๒๙   ปี   

                    วัด วังจิก   ต.วังจิก   อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระฎีกาไพทูรย์      วัดวังจิก   อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

วิทยฐานะ         ป.๔     นธ. ตรี

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท  ในราชทินนาม ที่  พระครูพิสิฐโพธิคุณ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    -   เจ้าอาวาส วัดสระประทุม              พ.ศ. ๒๕๒๐

                                -   ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไผ่รอบ      พ.ศ. ๒๕๕๓    ปัจจุบัน       

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๘   วัด    ได้แก่   ๑.  วัดหนองหลวง     ๒.  วัดไผ่รอบ      ๓.   วัดสระประทุม

  ๔.  วัดโรงวัว        ๕.  วัดเกาะแก้ว      ๖.  วัดหนองหัวปลวก        ๗.  วัดหนองไม้แดง     ๘.   วัดม่วงเฒ่า

 

        

 

นาม                 พระครูวิสิฐธรรมสาร        ฉายา       จนฺทาโภ

นามเดิม            ประเสริฐ          นามสกุล      จักขุจันทร์

เกิด                  วันที่    ๑๙   พฤษภาคม    ๒๔๘๕           อายุ   ๖๕    ปี  

อุปสมบท          วันที่    ๑๔   มีนาคม         ๒๕๐๙            อายุ  ๒๔    ปี   

                    วัดดงเสือเหลือง   ต.ดงเสือเหลือง   อ.โพธิ์ประทับช้าง    จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (เคลือบ)   วัดดงเสือเหลือง

วิทยฐานะ         ป.๒     นธ.เอก

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท  ในราชทินนาม ที่  พระครูวิสิฐธรรมสาร  

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     -   เจ้าอาวาส วัดทุ่งใหญ่       พ.ศ. ๒๕๒๑

                                 -   เจ้าคณะตำบล ทุ่งใหญ่      พ.ศ. ๒๕๔๕    ปัจจุบัน     

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๗   วัด    ได้แก่    ๑.  วัดทุ่งใหญ่       ๒.  วัดทุ่งประพาส     ๓.   วัดหนองพง        

                               ๔.  วัดห้วยคำตาล        ๕.  วัดห้วยน้อย     ๖.   วัดห้วยน้ำซึม     ๗.   วัดบ่อปิ้งเกลือ

 

 

     

นาม           พระครูพิบูลธรรมโกวิท        ฉายา     สมฺปุณฺโณ

นามเดิม     สมบูรณ์          นามสกุล     โนนุช

เกิด           วันที่   ๑๒   มกราคม    ๒๕๐๕      อายุ    ๔๙   ปี  

อุปสมบท   วันที่   ๒๐   มีนาคม      ๒๕๒๗     อายุ   ๒๒   ปี     

    วัดเทพนิมิตมงคล    ต.ไทรงาม   อ.ไทรงาม   จ.กำแพงเพชร

พระอุปัชฌาย์    พระวิเชียรธรรมคณี   วัดคูยาง    จ.กำแพงเพชร

วิทยฐานะ         ป.๔     นธ. เอก

สมณศักดิ์    พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท  ในราชทินนาม ที่  พระครูพิบูลธรรมโกวิท 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   -   เจ้าอาวาส วัดบึงกอก                 พ.ศ. ๒๕๕๔

                               -   พระอุปัชฌาย์                         พ.ศ. ๒๕๔๔

                               -   เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต  ๑     พ.ศ. ๒๕๔๓    ปัจจุบัน       

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๕   วัด    ได้แก่   ๑.  วัดบึงกอก            ๒.  วัดเนินสาลิกา      ๓.   วัดสระมณี

                                                                       ๔.  วัดเนินสว่าง        ๕.  วัดมาบสว่าง

 

    

 

นาม               พระครูวิโรจน์บุณยากร        ฉายา     อชิโต

นามเดิม           บุญมี           นามสกุล     พิลา

เกิด                วันที่   ๑๗   มิถุนายน     ๒๕๐๕        อายุ    ๔๙   ปี  

อุปสมบท         วันที่      ๖    เมษายน      ๒๕๒๙      อายุ    ๒๔   ปี   

                   วัดดงเสือเหลือง    ต.ดงเสือเหลือง    อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์   พระครูวิจิตรสาธุโกศล (จำนงค์)  วัดดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

วิทยฐานะ        ป.๗     นธ.เอก  ป.บส.

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท  ในราชทินนาม ที่  พระครูวิโรจน์บุณยากร 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    -  เจ้าอาวาส วัดดงเสือเหลือง       พ.ศ. ๒๕๔๓

                               -  พระอุปัชฌาย์                       พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                               -  เจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง       พ.ศ. ๒๕๔๕    ปัจจุบัน

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๖   วัด    ได้แก่       ๑.  วัดดงเสือเหลือง           ๒.   วัดเนินพยอม    

๓.   วัดกิจวินัยวรรณา         ๔.  วัดทุ่งนาดี        ๕.  วัดหนองขานาง            ๖.   วัดคลองรุณ

 

 

    

นาม                 พระครูวิธูรธรรมวิมล        ฉายา      อมโล

นามเดิม            ธเนศ           นามสกุล       วางเหลี่ยม

เกิด                  วันที่      ๙    พฤศจิกายน    ๒๕๐๔       อายุ    ๔๖    ปี  

อุปสมบท          วันที่   ๒๓    มิถุนายน       ๒๕๒๕      อายุ    ๒๐    ปี     

                    วัดไผ่รอบ    ต.ไผ่รอบ      อ.โพธิ์ประทับช้าง     จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูพิพัฒน์โชติธรรม     วัดไผ่รอบ      จ.พิจิตร

วิทยฐานะ         ม.๖  ป.บส. , นธ. เอก  , กำลังศึกษาเพิ่มเติม ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มจร.

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะตำบล   (จร.ชอ.)  ในราชทินนาม ที่  พระครูวิธูรธรรมวิมล 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   -  เจ้าอาวาส วัดหนองหลวง      พ.ศ. ๒๕๓๕

                              -  รองเจ้าคณะตำบล ไผ่รอบ      พ.ศ. ๒๕๔๖    ปัจจุบัน       

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๘   วัด    ได้แก่   ๑.  วัดหนองหลวง     ๒.  วัดไผ่รอบ         ๓.   วัดสระประทุม

  ๔.  วัดโรงวัว        ๕.  วัดเกาะแก้ว      ๖.  วัดหนองหัวปลวก        ๗.  วัดหนองไม้แดง     ๘.   วัดม่วงเฒ่า

 

 

  

 

นาม                พระครูวิบูลโพธิกิจ        ฉายา      อภิวํโส

นามเดิม            สำรวย          นามสกุล     รอดกำเนิด

เกิด                  วันที่   ๒๘   มกราคม     ๒๕๐๕      อายุ   ๔๖  ปี  

อุปสมบท          วันที่     ๗   กรกฎาคม    ๒๕๒๗     อายุ   ๒๒   ปี     

                    วัดใหม่โพธิ์ศรี    ต.ไผ่ท่าโพ   อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระอธิการประยูร   คุตฺตาทโร   วัดโพธิ์ประทับช้าง    จ.พิจิตร 

วิทยฐานะ            ม.๖  ป.บส. , นธ. เอก  , กำลังศึกษาเพิ่มเติม ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มจร.

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท  ในราชทินนาม ที่  พระครูวิบูลโพธิกิจ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   -   เจ้าอาวาส วัดใหม่โพธิ์ศรี             พ.ศ.  ๒๕๔๑

                              -   พระอุปัชฌาย์                            พ.ศ.  ๒๕๔๖

                              -   เจ้าคณะตำบลไผ่ท่าโพ                 พ.ศ.  ๒๕๔๖     ปัจจุบัน      

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๖   วัด    ได้แก่       ๑.  วัดไผ่ท่าโพใต้      ๒.  วัดใหม่โพธิ์ศรี     ๓.   วัดลำนัง

                                                                             ๔.  วัดวังท่าโพ          ๕.  วัดบ้านซ่อง         ๖.   วัดโพธิ์เงิน

 

 

        

  

นาม                 พระสมุห์จรัญ          ฉายา       จนฺทสีโล

นามเดิม            จรัญ          นามสกุล     ทองทา

เกิด                  วันที่   ๑๒   มกราคม     ๒๕๐๔          อายุ    ๕๒    ปี  

อุปสมบท          วันที่   ๓๑    มีนาคม     ๒๕๓๒           อายุ    ๒๙    ปี     

                    วัดโพธิ์ประทับช้าง    ต.โพธิ์ประทับช้าง   อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูวิบูลธรรมาภรณ์   วัดโพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

วิทยฐานะ          ป.บส. , นธ. เอก  , กำลังศึกษาเพิ่มเติม ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มจร.

สมณศักดิ์    -    ได้รับแต่งตั้งเป็น พระฐานานุกรม  เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเ อก    ที่   พระสมุห์  

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    -   เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ประทับช้าง         พ.ศ. ๒๕๕๒

                               -   พระอุปัชฌาย์                              พ.ศ. ๒๕๔๙

                               -   เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง         พ.ศ. ๒๕๔๖      ปัจจุบัน

                               -   พระวิปัสสนาจารย์  รุ่นที่   วัดพระธาตุศรีจอมทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๘   วัด    ได้แก่     ๑.  วัดโพธิ์ประทับช้าง   ๒.  วัดท่าบัวทอง     ๓.   วัดบึงโพธิ์

                                                                 ๔.  วัดท่าพุดซา        ๕.  วัดหนองต้นไทร      ๖.   วัดท่าตำหนัก

                                                                 ๗.  วัดท่ามะปราง     ๘ .  วัดนางชี

 

วัดที่กำลังขอยกเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา   มีจำนวน   ๒   วัด   คือ  

                                                                 ๑. วัดโบสถ์ตาอินทร์  ๒. วัดท่าขี้เหล็ก     

มีวัดร้าง ในเขตปกครอง   จำนวน  ๘  วัด  ได้แก่   

                               ๑.   วัดวังกระโดน     ๒.  วัดโบสถ์ตาก้อน        ๓.   วัดตาไล             

                              ๔.  วัดยาง  ฝั่งตะวันออก     ๕.  วัดยาง  ฝั่งตะวันตก    ๖.   วัดป่าพะเนินทราย                      

                              ๗.  วัดโบสถ์ตาแต๋ว     ๘.   ( วัดป่ามะพูด    พระธรรมยุตินิกาย อยู่จำพรรษา )  

หมายเหตุ  วัดเหล่านี้ เรียกชื่อตามความนิยม มักจะเรียกกันตาม บ้านเรือน หรือ สวน ของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณ

                วัด เป็นเกณฑ์   และนิยมเรียกกันจนติดปาก ฯ 

 

        

  

นาม                    พระครูวิลาสพลวัฒน์        ฉายา     คุณวนฺโต

นามเดิม            ธนพล          นามสกุล     พ่วงรอด

เกิด                 วันที่   ๑๑    พฤษภาคม       ๒๕๐๗      อายุ     ๔๖    ปี  

อุปสมบท          วันที่   ๑๕    พฤศจิกายน   ๒๕๓๓         อายุ    ๒๗    ปี     

                    วัดหัวดง     ต.หัวดง     อ. เมือง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูพิศิษฏ์ธรรมโกศล     วัดหัวดง    จ. พิจิตร

วิทยฐานะ         ป.บส.   ,   นธ. เอก  

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล   ชั้นโท (จต.ชท.)   พ.ศ. ๒๕๕๓    

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     -  เจ้าอาวาส วัดหนองสะแก            พ.ศ. ๒๕๔๓

                                -  พระอุปัชฌาย์                               พ.ศ. ๒๕๔๙

                                -  เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต  ๒     พ.ศ. ๒๕๔๖    ปัจจุบัน 

       

จำนวนวัดในเขตปกครอง    ๕   วัด    ได้แก่   ๑.  วัดหนองสะแก    ๒.  วัดหนองขำ    ๓.   วัดหนองบัว

                                                                        ๔.  วัดมาบมะไฟ      ๕.  วัดมาบสว่าง

 

 

 

 

 

นาม     พระมหายอดเพชร        ฉายา      เขมาสโย

นามเดิม    ยอดเพชร                นามสกุล    คำเกิด

เกิด      วันที่   ๔   เมษายน     พ.ศ. ๒๕๒๐       อายุ   ๓๔     ปี

อุปสมบท      ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๔๓               อายุ   ๒๓     ปี

ณ    วัดท่าบัวทอง   ต.โพธิ์ประทับช้าง   อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์     พระครูพินิตกิจจาธร    วัดวังจิก  อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

วิทยฐานะ     ม.๖ ,  ปธ. ๖   ,  นธ.เอก   , กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (มจร.)

สมณศักดิ์     -  

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     -    เจ้าอาวาสวัดท่าบัวทอง         พ.ศ. ๒๕๕๒

                                        -   เจ้าคณะตำบลวังจิก               พ.ศ. ๒๕๕๔

                                        -   ครูสอนปริยัติธรรม  แผนกบาลี

จำนวนวัดในเขตปกครอง      ๑.  วัดวังจิก        ๒.   วัดดานน้อย       ๓.  วัดย่านยาว    ๔.  วัดวังเทโพ

                                               ๖.  วัดราษฎร์บูรณะ 

 

นาม        เจ้่าอธิการวิชัย      ฉายา      วิชโย

นามเดิม    วิชัย           นามสกุล     ทองแซง

เกิด            วันที่          พ.ศ. ๒๕๐๓                อายุ  ๔๙   ปี

อุปสมบท      วันที่          พ.ศ.  ๒๕๓๒              อายุ   ๒๘   ปี

พระอุปัชฌาย์    พระครูพิพัฒน์โชติธรรม ( โชติ )   วัดไผ่รอบ   อ.โพธิ์ประัทับช้าง   จ.พิจิตร

วิทยฐานะ         ป.ว.ช. ,  นธ.เอก ,  กำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ( มจร.)

สมณศักดิ์        -

ปัจจุบันดำรงตำเแหน่ง      -    เจ้าอาวาสวัดไผ่รอบ         พ.ศ.  ๒๕๔๖

                                  -     เจ้าคณะตำบลไผ่รอบ       พ.ศ.  ๒๕๕๔

                                  -     ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕

 

จำนวนวัดในเขตปกครอง    จำนวน  ๘   วัดคือ    ๑.   วัดไผ่รอบ    ๒.   วัดหนองหลวง   ๓.   วัดหนองหัวปลวก

                                 ๔.  วัดสระประทุม      ๕.   วัดเกาะแก้ว    ๖.  วัดหนองไม้แดง    ๗.  วัดม่วงเฒ่า

                                 ๘.  วัดโรงวัด 


 

พระครูสัญญาบัตร  ระดับ  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

           

                                                     

     นาม     พระครูพินิตธรรมธาดา    ฉายา    อคฺควณฺโณ

      อายุ        ๔๙       พรรษา    ๑๗

     นามเดิม         คำรณ          นามสกุล      เที่ยงสาย

     เกิด              วันที่   ๒๗    ตุลาคม          ๒๕๐๒     

     อุปสมบท       วันที่   ๒๑    พฤษภาคม     ๒๕๓๓    

      ณ               วัดโรงวัว    ต.ไผ่รอบ    อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

     พระอุปัชฌาย์   พระครูพิพัฒน์โชติธรรม   วัดไผ่รอบ  จ. จิตร

     วิทยฐานะ        ป.บส.   ,     นธ. เอก

 

    สมณศักดิ์                      พระครูสัญญาบัตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นโท   

    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     เจ้าอาวาส วัดท่าพุดซา                    พ.ศ. ๒๕๔๓

                                             -  พระอุทเทศาปาฏิโมกขาจารย์            พ.ศ. ๒๕๔๙

                                             พระปาฏิโมกขุทเทศาจารย์

                                    -  ครูพระสอนศีลธรรม

                                          

 

 

 

 

   นาม                    พระครูพิบูลธรรมคุณ      ฉายา      ถาวโร

    นามเดิม           คำสอน    นามสกุล      ล้ำเหลือ

    เกิด                 วันที่   ๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๐๓     อายุ   ๕๑     ปี  

    อุปสมบท         วันที่  ๑๓  พฤษภาคม   ๒๕๒๕      อายุ    ๒๒    ปี     

    ณ                   วัดสาวแห    ต. โพธิ์ชัย    อ. พนมไพร    จ. ร้อยเอ็ด

    พระอุปัชฌาย์   พระครูประภัทรญาณคุณ     วัดสาวแห    จ. ร้อยเอ็ด

    วิทยฐานะ        ป.๔      นธ. ตรี

     สมณศักดิ์        พระครูสัญญาบัตร   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นโท 

    ในราชทินนาม  ที่  พระครูพิบูลธรรมคุณ 

     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  -  เจ้าอาวาส วัดเนินสาริกา   พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

  

                           

  

นาม        พระครูโพธิธรรมสาทร     ฉายา     สาธโร

นามเดิม   กุหลาบ          นามสกุล      ฉิมพิภพ

เกิด        วันที่   ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๐๕      อายุ   ๔๕    ปี  

อุปสมบท  วันที่   ๓    กุมภาพันธ์     ๒๕๒๖     อายุ   ๒๑    ปี     

           วัดวังจิก    ต.วังจิก    อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์     พระครูพินิตกิจจาธร    วัดวังจิก     จ. พิจิตร

วิทยฐานะ          ป.๔    นธ. เอก

สมณศักดิ์         พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส  ชั้นโท  ในราชทินนาม

                      ที่  พระครูโพธิธรรมสาทร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง        เจ้าอาวาส วัดวังเทโพ         พ.ศ. ๒๕๓๐  -   ปัจจุบัน

                                         

 

 

นาม               พระครูวิลาสธรรมาภรณ์     ฉายา     เตชปญฺโญ

นามเดิม         บุญ               นามสกุล       สุขกรรณ์

เกิด                วันที่   ๑๖     กันยายน    ๒๔๘๔       อายุ    ๗๐     ปี  

อุปสมบท        วันที่   ๒๓    กรกฎาคม     ๒๕๒๖       อายุ    ๔๓    ปี     

                  วัดวังจิก   ต.วังจิก   อ. โพธิ์ประทับช้าง   จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์   พระครูพินิตกิจจาธร     วัดวังจิก    จ. พิจิตร

วิทยฐานะ        ป.๔    ,   นธ. เอก

สมณศักดิ์        พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาส  ชั้นโท ในราชทินนาม

                     ที่   พระครูวิลาสธรรมาภรณ์ 

 

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง             เจ้าอาวาส วัดบึงโพธิ์                พ.ศ. ๒๕๓๙

                                         -   พระกรรมวาจาจารย์                 พ.ศ. ๒๕๔๓

 

 

 

นาม      พระครูวิเศษรัตนานุรักษ์    ฉายา     อมรธมฺโม

นามเดิม  อนุรักษ์                นามสกุล  

เกิด          พ.ศ. ๒๕๑๓ 

อุปสมบท

            พัทธสีมาวัด  

พระอุปัชฌาย์      

วิทยฐานะ

สมณศักดิ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   

 


พระสังฆาธิการ  ระดับ  เลขานุการเจ้าคณะ

 

   

 

นาม               พระอภิวัฒน์         ฉายา     อริญฺชโย

นามเดิม           อภิวัฒน์             นามสกุล     กิตติกมลพันธุ์

เกิด                 วันที่   ๑๘    กรกฎาคม     ๒๕๑๔      อายุ    ๓๖     ปี  

อุปสมบท         วันที่     ๒    พฤษภาคม    ๒๕๔๓      อายุ    ๒๙    ปี     

                   วัดแพร่ธรรมาราม     ต.เด่นชัย    อ. เด่นชัย     จ. แพร่

พระอุปัชฌาย์    พระครูสิริบุญญาวัฒน์    วัดนิวิฐศรัทธาราม    จ. แพร่

วิทยฐานะ          ป.บส. , นธ. เอก  , กำลังศึกษาเพิ่มเติม ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มจร.

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง   พ.ศ. ๒๕๔๘  ปัจจุบัน

 

 

 

นาม               พระทวีป      ฉายา         เขมจาโร

นามเดิม           ทวีป              นามสกุล     พรหมมา

เกิด                 วันที่   ๒๕      พฤษภาคม      ๒๕๑๓         อายุ    ๓๗     ปี  

อุปสมบท         วันที่    ๓๐      พฤศจิกายน     ๒๕๔๙         อายุ    ๓๖      ปี     

                   วัดโพธิ์ประทับช้าง    ต.โพธิ์ประทับช้าง    อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูวิบูลธรรมาภรณ์    วัดโพธิ์ประทับช้าง    จ. พิจิตร

วิทยฐานะ           ป.บส.,    นธ. เอก  กำลังศึกษาเพิ่มเติมระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มจร.

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ฝ่ายสารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๒    ปัจจุบัน

 

 

 

 

นาม                พระนิยม      ฉายา        ตนฺติปาโล

นามเดิม           นิยม           นามสกุล     ผาสุข

เกิด                 วันที่   ๑๒   มกราคม        ๒๕๐๗      อายุ   ๔๔  ปี  

อุปสมบท         วันที่   ๑๕    พฤศจิกายน   ๒๕๔๐      อายุ    ๒๔    ปี     

                   วัดใหม่โพธิ์ศรี    ต.ไผ่ท่าโพ    อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูโพธิธรรมานุรักษ์     วัดไผ่ท่าโพใต้    จ. พิจิตร

วิทยฐานะ           ป.บส. ,  นธ. เอก , กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มจร.

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     เลขานุการ เจ้าคณะตำบล ไผ่ท่าโพ   พ.ศ. ๒๕๔๖    ปัจจุบัน

 

 

   

 

นาม                    พระมหาวิเลิศ     ฉายา      ทนฺตจิตโต

นามเดิม           วิเลิศ          นามสกุล     ดีมั่น

เกิด                 วันที่   ๑๓   ธันวาคม    ๒๕๓๒       อายุ    ๒๒    ปี  

อุปสมบท         วันที่   ๒๖   กันยายน    ๒๕๕๒       อายุ    ๒๐    ปี     

                   วัดโพธิ์ประทับช้าง    ต.โพธิ์ประทับช้าง    อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระสมุห์จรัญ   จนฺทสีโล     วัดโพธิ์ประทับช้าง    จ. พิจิตร

วิทยฐานะ           ปธ. ๓  ,   นธ. เอก

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    เลขานุการ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง   พ.ศ. ๒๕๕๔    ปัจจุบัน

 

 

 

 นาม               พระมนูน        ฉายา      โชติปญฺโญ

นามเดิม           มนูน            นามสกุล     พุทธสอน

เกิด                 วันที่     ๕     ตุลาคม        ๒๕๑๙       อายุ    ๓๑     ปี  

อุปสมบท         วันที่     ๒๙   มกราคม      ๒๕๔๘     อายุ    ๒๘    ปี     

                   วัดดงเสือเหลือง    ต.ดงเสือเหลือง    อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    เจ้าอธิการบุญมี    อชิโต     วัดดงเสืองเหลือง   อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ. พิจิตร

วิทยฐานะ          ม.๖     นธ. เอก

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     เลขานุการ เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต  ๒   พ.ศ. ๒๕๔๘    ปัจจุบัน

 

 

 

 

นาม                   พระสุทิน         ฉายา       เกสธมฺโม

นามเดิม          สุทิน            นามสกุล     เทพชมภู

เกิด                วันที่   ๓       มกราคม    ๒๕๒๖             อายุ   ๒๘    ปี  

อุปสมบท         วันที่   ๑๕    กรกฎาม     ๒๕๕๐             อายุ   ๒๔    ปี     

                   วัดเจริญศรีมณีผล    ต.บางจาก    อ. เมือง     จ. เพชรบุรี

พระอุปัชฌาย์    พระครูสีลวัชรสาร   วัด   ต.ไผ่รอบ   อ. โพธิ์ประทับช้าง   จ. พิจิตร

วิทยฐานะ          ม.๓   ,   นธ. โท

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      เลขานุการ เจ้าคณะตำบล ไผ่รอบ   พ.ศ. ๒๕๕๔  ปัจจุบัน

 

 

 

 

      

 

นาม                พระสมทรง         ฉายา    วรธมฺโม      

นามเดิม        สมทรง               นามสกุล     มะโพงเพ็ง   

เกิด                วันที่    ๔    กันยายน       ๒๕๑๑       อายุ    ๔๓   ปี  

อุปสมบท         วันที่    ๒๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๕๐      อายุ    ๓๘    ปี     

                  วัดวังจิก    ต.วังจิก   อ. โพธิ์ประทับช้าง     จ. พิจิตร

พระอุปัชฌาย์   พระครูพินิตกิจจาธร       วัดวังจิก     จ. พิจิตร

วิทยฐานะ         ป..๖   , นธ. โท

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    เลขานุการ เจ้าคณะตำบล วังจิก     พ.ศ. ๒๕๕๔    ปัจจุบัน

 

 

 

     

 

นาม พระครูสมุห์สายัน      ฉายา  ยุตฺติโก      

นามเดิม  สายัน           นามสกุล   จุลปาล     

เกิด                 วันที่   ๓    กรกฎาคม      ๒๕๑๗         อายุ    ๓๘    ปี  

อุปสมบท         วันที่   ๒๖   ธันวาคม       ๒๕๔๒          อายุ    ๒๕    ปี     

                    วัดวังจิก   ต.วังจิก    อ.โพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร

พระอุปัชฌาย์    พระครูวิภัชรธรรมโสภิต     วัดวังจิก    จ.พิจิตร

วิทยฐานะ         ม.๓  ,   นธ. เอก , ป.บส. , กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี  มจร.

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  พ.ศ. ๒๕๕๐    ปัจจุบัน

 

 

    

 

นาม               พระประมวล    ฉายา       ชีวสุทฺโธ

นามเดิม          ประมวล          นามสกุล      พุทธเสน

เกิด                วันที่    ๑๘   มิถุนายน       ๒๕๐๕        อายุ    ๔๙    ปี  

อุปสมบท         วันที่   ๒๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๓๘         อายุ    ๓๑    ปี     

                  วัดแสงสุริยาราม    ต.วังชะโอน   กิ่ง อ. บึงสามัคคี     จ. กำแพงเพชร

พระอุปัชฌาย์   พระครูวชิรธรรมธาดา     วัดแสงสุริยาราม    จ. กำแพงเพชร

วิทยฐานะ         ป.๔     นธ. เอก

สมณศักดิ์          -   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    เลขานุการ เจ้าคณะตำบล เนินสว่าง เขต  ๑   พ.ศ. ๒๕๔๕      ปัจจุบัน

 

 

view