สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดวังจิก


ประวัติ  วัดวังจิก

ตำบล วังจิก      อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง         จังหวัด พิจิตร

 

               ประวัติความเป็นมาของวัด    วังจิกเดิมเป็นที่ราบลุ่ม   มี แม่น้ำยม ไหลผ่านด้านหน้า  มีวังน้ำมีปลาชุกชุม   และมีต้นจิกเป็นจำนวนมากจึงเรียกกันว่า  บ้านวังจิก  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และทำประมง  เมื่อมีคนมาอาศัยกันมากเข้าจึงมีความต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงมีการนิมนต์พระมาอยู่จำพรรษาเพื่อจัดตั้งสำนักสงฆ์  

               ต่อมา  ได้มีการสร้าง อุโบสถ และศาลาการเปรียญขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๓  พระอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลง

พระประธานในอุโบสถ  มีประวัติเล่าว่า  ในสมัยก่อนจังหวัดพิจิตรเมืองเก่านั้นอยู่ที่น้ำท่าข่อยเหนือ วัดนครชุม ใต้ลงมาคือ  วัดประทม   ต่อมามีกองทัพอยุธยายกทัพไปตี เมืองเชียงใหม่   ต้องผ่านพิจิตร  ขณะนั้น เจ้าเมืองพิจิตรได้ขอให้ แม่ทัพ ดูพระพุทธรูปทางเหนือมาไว้ วัดนครชุม   แม่ทัพได้นำ พระพุทธรูปเชียงแสน  มาให้ขนานนามว่า 

หลวงพ่อเพชร  และต่อมามีการสร้างหลวงพ่อเพชรเสมือนจริงขึ้นมาอีกสององค์   องค์หนึ่งประดิษฐานไว้ที่

วัดนครชุม แทนองค์จริง  และอีกองค์นั้นชาวบ้านวังจิก ได้อาราธนาขอมาประดิษฐานไว้ใน อุโบสถวัดวังจิก

ใน  พ.ศ. ๒๔๖๓   

               ต่อมาได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และก็นำ พระหลวงพ่อเพชร  มาไว้ในอุโบสถใหม่เมื่อ 

พ.ศ.  ๒๕๑๕   จวบจนถึงปัจจุบัน

 

 มีพื้นที่ของวัด  จำนวน    ๑๖    ไร่     ๒     งาน 

วัดวังจิก      เดิม ตั้งอยู่เลขที่       ๔๔        บ้าน   วังจิก    หมู่     ๒         ตำบล    วังจิก   

 

ปัจจุบัน  ตั้งอยู่เลขที่       ๒๔๙   หมู่     ๙     ตำบล   วังจิก       อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง    จังหวัด พิจิตร 

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย      

             

อาณาเขตวัด

 

             -  อาณาเขตทิศเหนือยาว         ๒  เส้น ติดต่อกับที่ดินของ      นายประจวบ  จันทรมณี

             -  ทิศใต้ยาว                             ๓  เส้น  ติดต่อกับที่ดินของ       บ้านวังจิกหมู่  ๙

             -  ทิศตะวันออกยาว                ๕  เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินของ      แม่น้ำยม

             -  ทิศตะวันตกยาว                  ๕  เส้น ๑๐ วา  ต่อกับที่ดินของ          ถนนสาธรณะ

                มีเอกสารสิทธิ์   น.ส. ๓  เลขที่.............จำนวน........ไร่.......งาน.......ต.ร.ว. ...........                                                         

                โฉนด   เลขที่ ..............จำนวน.........ไร่........งาน.........ต.ร.ว. ........... แสดงกรรมสิทธิ์

                            

          มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ   คือ

   อุโบสถ                      กว้าง    ๒๒      เมตร    ยาว      ๔๐       เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๕

   ศาลาการเปรียญ        กว้าง    ๒๒      เมตร    ยาว      ๔๐       เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๒

   หอสวดมนต์             กว้าง................เมตร    ยาว .................เมตร     สร้างเมื่อ  พ.ศ. .................

    กุฎีสงฆ์                    จำนวน   ๙       หลัง   

      อื่นๆ...................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        เจ้าอาวาสปกครองวัด ที่ปรากฏชื่อ  คือ   

                    

๑.    พระมหาเม้า         ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๖   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๔๙                      

๒.    พระอาจารย์เกิด   ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๙     ถึง  พ.ศ.  ๒๔๕๔        

๓.    พระอาจารย์ฉ่ำ     ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๔   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๔    

 ๔.    พระอาจารย์โชติ ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๔    ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๖   

 ๕.    พระอาจารย์ฟื้น  ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๖    ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๐     

๖.     พระอาจารย์วัน   ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๔

 ๗.   พระอาจารย์เที่ยง     ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๔   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๙

๘.    พระอาจารย์ทรัพย์           ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๙   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๔

๙.    พระอาจารย์คลัง      ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๔   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๖

๑๐.  พระอาจารย์พยุง             ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๖    ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๘

 

๑๑.    พระครูไพฑูรย์ธรรมกิจ  ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๘   ถึง  พ.ศ.  ๒๕๐๐

 

   

 

ปัจจุบัน มี     พระครูพินิตกิจจาธร      ฉายา      กิจฺจธโร

เป็นเจ้าอาวาส  ตั้งแต่  พ.ศ.   ๒๕๐๕

 

                    ปัจจุบัน มี พระภิกษุ        ๑๒      รูป   สามเณร  ๓         รูป   แม่ชี............คน    ศิษย์วัด............คน

 

view