สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดหนองหัวปลวก

ประวัติ  วัดหนองหัวปลวก

ตำบล     ไผ่รอบ      อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง      จังหวัด พิจิตร

 

               ประวัติความเป็นมาของวัด    หนองหัวปลวก   เป็นที่ราบลุ่ม  สภาพเดิมนั้นปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ  มีซากโบราณสถาน เป็นซากปรักหักพัง   ตั้งอยู่กลางป่า มีต้น  ตะเคียนทอง  ต้นใหญ่  ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  ๒  เมตร  ครึ่ง  และต้นมะขาม  ประมาณ  ๕  ต้น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๕๐  เมตร   ปัจจุบัน  ต้นมะขามเหลืออยู่  ๑  ต้นอยู่ภายในวัด  และ อยู่ในเขตโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวปลวก  อีก  ๑  ต้น   ส่วน ต้นตะเคียนทอง นั้น  พระครูวิจักรอาจารคุณ (หลวงพ่อทา) ท่านได้โค่นลง และนำไปสร้าง  ศาลาการเปรียญ วัดหนองหลวง หลังปัจจุบัน  และมี ต้นยางนา อีกหลายต้น

           ต่อมาประมาณปี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  พระอาจารย์ สำราญ  ท่านได้ชักชวนญาติโยมพัฒนาบูรณะ  ก่อสร้างเสนาสนะวัดขึ้นใหม่  และตั้งชื่อวัดว่า    วัดประดาบิด   ซึ่งแปลว่า  ต้นไม้อันมีรวงผึ้งจับอยู่มากจนกิ่งไม้นั้นบิดงอ  และอาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา

                จนกระทั่งปี  พ.ศ. ๒๕๑๒   พระอธิการพวง   ฉายา    เจ้าอาวาสวัดหนองหัวปลวก ในขณะนั้น ท่านได้ให้นำรถมาไถเกรดบริเวณ ซากฐานอุโบสถ หรือ ซากวิหาร  นั้น เพื่อหาสมบัติของวัด (แต่ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง)  และได้ทำการปรับพื้นที่ของวัด และ ถมสระน้ำ   ทางเดินโบราณ  ที่ปูด้วย แผ่นอิฐศิลาแลง (ไม่ทราบยุคสมัยที่แน่ชัด)  จนไม่สามารถจะสันนิษฐานถึงขนาด และตำแหน่งซากโบราณสถานนั้นได้ 

                ปัจจุบันจึงไม่เหลือซากโบราณสถานที่เดิมนั้น ให้มองเห็น และสำรวจได้

                ปัจจุบันมีชื่อวัดเรียกว่า    วัดหนองหัวปลวก

 

 มีพื้นที่ของวัด  จำนวน    ๘    ไร่      

              

 วัด      หนองหัวปลวก      เดิม ตั้งอยู่เลขที่   ๔๓   บ้าน   หนองหัวปลวก    หมู่     ๑๒          ตำบล    ไผ่รอบ   

 ปัจจุบัน  ตั้งอยู่เลขที่   ๑๙๗   หมู่     ๑๒    ตำบล ไผ่รอบ  อำเภอ   โพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

 สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย      

             

 

 

 

อาณาเขตวัด

 

             -  อาณาเขตทิศเหนือยาว  ๓    เส้น      ๑๕      วา      ติดต่อกับที่ดินของ  นางไร  สอนขำ , นางทอด   ทิวธง   

             -  ทิศใต้ยาว                             ๔         เส้น      ๑๕   วา             ติดต่อกับที่ดินของ    ทางหลวงแผ่นดิน 

             -  ทิศตะวันออกยาว                ๔         เส้น      ๒  วา  ๔  ศอก   ติดต่อกับที่ดินของ โรงเรียนบ้านหัวปลวก

             -  ทิศตะวันตกยาว                  ๔         เส้น      ๒  วา  ๔  ศอก   ติดต่อกับที่ดินของ        -      

                มีเอกสารสิทธิ์   น.ส. ๓  เลขที่  ๑๑๗๖  จำนวน  ๑๖  ไร่   ๓    งาน    ๕๗   ต.ร.ว. ...........                                                         

                โฉนด   เลขที่ ...........................จำนวน.............ไร่............งาน............ต.ร.ว. ................. แสดงกรรมสิทธิ์

                            

          มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ   คือ

    อุโบสถ                     กว้าง...............เมตร     ยาว..................เมตร    สร้างเมื่อ........................

     ศาลาการเปรียญ      กว้าง    ๑๒     เมตร     ยาว   ๒๔   เมตร          สร้างเมื่อ  ๒๕๒๐

    หอสวดมนต์            กว้าง     ๘       เมตร    ยาว    ๑๔    เมตร           สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘

    กุฎีสงฆ์                    จำนวน    ๕    หลัง

    ศาลาธรรมสังเวช     กว้าง      ๑๒   เมตร    ยาว    ๑๖    เมตร                

     

        เจ้าอาวาสปกครองวัด ที่ปรากฏชื่อ  คือ   

                    

๑.       พระครูพิทักษ์โชติธรรม  ( พวง )     ฉายา   จนฺทโชโต   นามสกุล   แตงเต็มวัน

                                             เมื่อ   พ.ศ. ๒๕๑๙   ถึง   พ.ศ. ๒๕๔๗    

 

ปัจจุบัน มี   พระอธิการบุญธรรม    ฉายา   ถิรปุญฺโญ       นามสกุล    สิงห์เรือง     

เป็นเจ้าอาวาส  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๗    

                   ปัจจุบัน มี พระภิกษุ   ๔   รูป   สามเณร...............รูป   แม่ชี............คน    ศิษย์วัด............คน

 

view