สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดดงเสือเหลือง

ประวัติวัดดงเสือเหลือง

ตั้งอยู่เลขที่    หมู่ที่    ตำบลดงเสือเหลือง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร

 

เดิมพื้นที่บริเวณ บ้านดงเสือเหลือง เป็นป่าไม้ ได้มีประชาชนอพยพมาจาก จังหวัดอุทัย

ธานี  มาบุกร้างถางป่า ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย  จนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาดีแล้ว  จึงประชุมกัน  เพื่อก่อสร้างวัดขึ้น   โดยมี  นายเครื่อง , นายหร่อง , นายเข็ม  และ นายมิ่ง พร้อมทั้งชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างกุฏิ 2 หลัง ศาลา 1 หลัง  สร้างเมื่อประมาณปี .. ๒๔๗๔ 

               ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๔  ทางคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยชาวบ้าน   ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้นมา ๑ หลัง  ยังปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้     และได้ชำรุดทรุดโทรมไป

               พ.ศ. ๒๕๑๙  จึงได้ดำริที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น   จึงได้วางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ขึ้น    ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  และได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต  ๑๓  วัน ๑๓  คืน  ในวันที่ ๒๐ มกราคม  -    กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๗  

               พ.ศ. ๒๕๓๑  เจ้าอาวาส  พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด  ได้ก่อสร้างศาลาขึ้นมาใหม่    หลัง      

               พ.ศ. ๒๕๒๐  นายเดียด   วงศ์รักษ์  ได้เป็นเจ้าภาพสร้าง หอกลอง - ระฆัง    หลัง    

               พ.ศ. ๒๕๐๖    ทางคณะกรรมการได้รื้อกุฏิหลังเก่า แล้วมาก่อสร้างใหม่     หลังแล้วเสร็จ

                                      ภายใน    ปี 

               พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้ก่อสร้างกุฏิขึ้นอีก    หลัง แล้วเสร็จภายใน  ๑ ปี   

               ต่อมาชาวบ้านได้ไปนิมนต์  หลวงพ่อเคลือบ   พุทฺธรกฺขิโต   จากจังหวัดอุทัยธานี  มาเป็น   เจ้าอาวาส  วัดดงเสือเหลือง   ท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง   และชาวบ้านเคารพ  นับถือท่านมาก  เพราะท่านเป็นพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์    จนทำให้มีคนเกรง และมีบุคคลให้ความเคารพนับถือมากมาย   จนกระทั่งท่านได้ละสังขาร  มรณภาพลงในปี  พ.ศ. ๒๕๐๖   รวมสิริอายุได้   ๗๗  ปี   พรรษา     

              ซึ่งต่อมาทางวัดได้   จัดงานครบรอบวันมรณภาพ  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และ ระลึกคุณความดีของท่าน   ตรงกับ  แรม   ค่ำ   เดือน     เป็นประจำทุกปี  

              เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๘  ชาวบ้านได้สร้างมณฑปไว้เป็นที่ประดิษฐ์สถาน รูปหล่อเหมือนองค์จริงของ  หลวงพ่อเคลือบ   พุทฺธรกฺขิโต   ปัจจุบันได้รื้อสร้างขึ้นมาใหม่ ได้วางศิลาฤกษ์ วันที่  ๑๓ เมษายน  ๒๕๔๕  แล้วเสร็จใน วันที่    ตุลาคม  ๒๕๔๘  เป็นทรงไทยแบบจัตุรมุข 

               พ.ศ. ๒๕๓๘  เจ้าอาวาส  พร้อมด้วยชาวบ้าน ได้สร้างกุฏิขึ้นมา    หลัง เป็นแบบทรงไทยชั้นเดียว   หลัง  เป็นแบบทรงไทย ๒ ชั้น ๓  หลัง  ดังได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้            

 

 

 

อาณาเขต พื้นที่วัดดงเสือเหลือง

ที่ดิน  ที่สร้างวัด   เป็น  ..   เล่มที่   ๑๑   กรรมสิทธ์ที่ดินเป็นของ  วัดดงเสือเหลือง

   ทิศเหนือ           ประมาณ   3 - 01 -  0 เส้น     จรดลำคลองธรรมชาติ

   ทิศใต้                ประมาณ  3 – 05 – 0  เส้น    จรดถนนดงเสือเหลือง

   ทิศตะวันออก   ประมาณ   5 – 14 – 0  เส้น    จรดที่ดิน นายอู๋   จันทร์สุขวงศ์,นางน้ำค้าง สุดฤทธิ์, 

                                                                           นายสว่าง   จันทร์นนท์   และนายระกำ   นาคสนิท 

   ทิศตะวันตก      ประมาณ  6 – 04 - 0   เส้น    จรดที่ดินนายยม   ศรีดาแก้ว,ทางสาธารณะ   และ

                                                                                               นายเลี้ยง    จูประเสริฐ

   รวมจำนวนเนื้อที่   ประมาณ    21   ไร่    02    งาน    33    ตารางวา  (ซื้อที่ขยายเพิ่มอีก  6  ไร่  

    2  งาน  11  ตารางวา)    รวมที่ธรณีสงฆ์ทั้งหมด  28  ไร่  -  งาน  44  ตารางวา

 

-   ได้รับอนุญาตตั้งวัด เมื่อปี พ..2473    สังกัดคณะสงฆ์   มหานิกาย   ภาค 

 

-   ประวัติที่เริ่มสร้าง   วัดดงเสือเหลือง

 

    -..2472 - 2490    นายเข็ม   ศรีมงคล  เป็นหัวหน้า พร้อมด้วยประชาชนร่วมกันก่อสร้าง

                                     โดยมี  หลวงพ่อบุญเรือง (เคลือบ)   พุทธรักขิโต   เป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ  คือ

       1. พระอุโบสถเก่า   กว้าง  6  เมตร  ยาว 17  เมตร     ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก              วันที่  3  กุมภาพันธ์ พ.. 2492  สร้างเสร็จเมื่อ พ.. 2494

วัดมีพระพุทธรูปเก่า  2  องค์  คือ

      1.  พระพุทธรูปปางมารวิชัย     2. พระพุทธรูปปางสมาธิ 

       2.  ศาลาการเปรียญ   กว้าง  18  เมตร  ยาว  26  เมตร  สร้างเสร็จเมื่อ พ..2500 

            (ปัจจุบันได้รื้อแล้ว)

      3.หอสวดมนต์   กว้าง  11  เมตร   ยาว   26   เมตร    สร้างเมื่อ พ..2504 (รื้อสร้างใหม่)

      -.. 2508   พระอธิการสนั่น   จันทสโร   เป็นเจ้าอาวาส   ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ    คือ     

                     1.กุฏิ 2 หลัง -หลังที่   1  กว้าง   7  เมตร   ยาว  32  เมตร

                      -หลังที่   2  กว้าง  7  เมตร   ยาว   32  เมตร

      2. มณฑป  หลวงพ่อเคลือบ   พุทธรักขิโต     หลังเก่าสร้างเมื่อ ..2508

         (ปัจจุบันรื้อออกแล้ว ๒๕๔๗)

      3.  หอระฆัง      กว้าง   3   เมตร    ยาว    3    เมตร

      4.  หอกลอง      กว้าง   3   เมตร    ยาว    3    เมตร

 

-          .. 2525  พระอธิการ จำนงค์    สุลโภ    เป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ คือ

   1.กุฏิ 1 หลัง   กว้าง  6  เมตร  ยาว  12  เมตร

   2.พระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อ 1 หลัง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่  20 กันยายน        

       .. 2526   งวดที่  4  เล่มที่  100  ตอนที่ 149     กว้าง   26  เมตร   ยาว  30  เมตร 

       (สร้างเมื่อ พ..2522     และปิดทองฝังลูกนิมิตปี พ..2537) 

-          ..2527 วันที่ 13 .. ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์

-          ..2530 วันที่  5 .. ได้รับการแต่งตั้งเป็น  พระครูวิจิตรสาธุโกศล (จำนงค์)

-          ..2531   ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ คือ

      1.ศาลาการเปรียญ 1 หลัง   กว้าง  23  เมตร   ยาว  43.5   เมตร

   2.เมรุ 1 หลัง   กว้าง   5  เมตร   ยาว   10   เมตร

-          ..2535 ได้ก่อสร้างกุฏิขึ้นใหม่ 1 หลัง กว้าง 6 เมตร 75 เซนติเมตร  ยาว 8 เมตร 75 เซนติเมตร

-          ..2536 ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ คือ

   1. สุขา-ห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง มี 22 ห้อง

   2. ขุดบ่อน้ำดื่ม-น้ำใช้ จำนวน 1 บ่อ (ปัจจุบันถมแล้ว)

   3. ต่อเติมกุฏิหลังเก่า จำนวน 2 หลัง

       -หลังที่ 1  กว้าง  7  เมตร  ยาว  32  เมตร

       -หลังที่ 2  กว้าง  7  เมตร  ยาว  32  เมตร

   4.ขยายที่ดินเพิ่มอีก  6  ไร่  2  งาน  11  ตารางวา

   5.ที่พักสายตรวจ 1 หลัง

-          ..2539 ได้ก่อสร้างกุฏิกาญจนา กว้าง  7 เมตร  ยาว  6  เมตร

-          ..2540 ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ คือ

   1. กุฏิผู้สูงอายุ  กว้าง  7  เมตร  ยาว 9 เมตร

   2. กุฏิทรงไทย จำนวน 5 หลัง กว้างหลังละ  2.5  เมตร   ยาว  4.5  เมตร                                                ( ต่อมา พระครูวิจิตรสาธุโกศล  (อ.จำนงค์)  ได้ลาสิกขา   ..2543 )

 

 

 

ประวัติ  พระครูวิโรจน์บุณยากร (บุญมี   อชิโต) 

เจ้าอาวาส วัดดงเสือเหลือง (ปัจจุบัน)

      

         นามเดิม    บุญมี     นามสกุล      พิลา    

         เกิดเมื่อ   วันอาทิตย์ที่   ๑๗   มิถุนายน   ..๒๕๐๕   ปี ขาล 

         เกิดที่      ๘๘  หมู่   .ดงเสือเหลือง   .โพธิ์ประทับช้าง   .พิจิตร 

         บิดาชื่อ    เกิด     พิลา       มารดาชื่อ     กุน   พิลา

        อุปสมบทที่   วัดดงเสือเหลือง   วันที่    เมษายน   ..๒๕๒๙   

        พระอุปัชฌาย์    พระครูวิจิตรสาธุโกศล  (จำนงค์   สุลโภ)    

        พระกรรมวาจาจารย์   พระอธิการอู๊ด    ยุตฺโต  

        พระอนุสาวนาจารย์    พระบุญชอบ    ธมฺมปญฺโญ  

         การศึกษา  วิทยฐานะ     น.ธ. เอก       สามัญ  ป.๗   จบหลักสูตร  ป.บส. พจ. รุ่น ๑                       

 

-..2541   พระบุญมี     อชิโต    เป็น พระเลขานุการเจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง                                        

-..2543   พระบุญมี     อชิโต   เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ คือ     

       1.  เทพื้นรอบเมรุ  ใช้งบประมาณ 80,720 บาท

       2. ได้ดำเนินการรื้อ  หอสวดมนต์ หลังเก่า

-..2544 ได้ดำเนินการก่อสร้าง หอสวดมนต์ หลังใหม่  กว้าง  11  เมตร ยาว  33  เมตร  50

   เซนติเมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง ใช้งบประมาณ 828,284 บาท   

-..2545 ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสดงเสือเหลือง   และ ได้ดำเนินการสร้างมณฑปหลังใหม่  

  วางศิลาฤกษ์   วันที่ 13 เมษายน พ..2545  เป็น ทรงไทยแบบจัตุรมุข  โครงสร้างคอนกรีตเสริม

  เหล็ก   กว้าง  8  เมตร   60  เซนติเมตร  ยาว  12  เมตร   50  เซนติเมตร  ใช้เงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น +

  บันไดรอบมณฑปฯ    เป็นเงิน   3,617,346  บาท 

-..2546   ยกช่อฟ้ามณฑปหลวงพ่อเคลือบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ..2546

-..2548   ฉลองมณฑปหลวงพ่อเคลือบ   วันที่  25   กุมภาพันธ์ ถึง  1  มีนาคม  ..2548

-..2548  บูรณะพื้นศาลา  2 หลัง   เป็นเงิน  220,000 บาท

-..2548  ทำที่กันดินรอบบริเวณมณฑป   เป็นเงิน  106,120  บาท      

-พ.ศ.2549   ได้ดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์-ทาสี   อุโบสถเป็นเงิน   295,217  บาท

-พ.ศ.2549  ได้ดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์-ทาสี  เมรุ  เป็นเงิน  113,000  บาท

-พ.ศ.2549  ได้ดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์-ทาสี  หอระฆัง เป็นเงิน  35,000  บาท

-พ.ศ.2549   ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศ   ที่  พระครูวิโรจน์บุณยากร

-พ.ศ.2550   ได้ทำพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เป็นเงิน  180,500  บาท

-พ.ศ.2550   ได้ดำเนินการสร้างกุฏิไม้ทรงไทย  2  หลัง   เป็นเงิน   300,000  บาท

 

การศึกษา   ได้มีการเปิดสอนพระปริยัติธรรมตลอดไตรมาส    มีภิกษุจำพรรษา   ประมาณปีละ       .                        .                   ๑๓  รูป    และเป็นหน่วย  ... ประจำตำบลดงเสือเหลือง

 

ตำแหน่ง - หน้าที่

วันที่    8   มกราคม      พ.ศ.2545     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดงเสือเหลือง

วันที่  12   มิถุนายน     พ.ศ.2546      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง

วันที่    2  กุมภาพันธ์   ..2547   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

วันที่    5   ธันวาคม      พ.ศ. 2549     ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศ  เจ้า   

                                                           คณะตำบล   ชั้นโท  (จต.ชท.)  ที่  พระครูวิโรจน์บุณยากร   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ  เจ้าอาวาสวัดดงเสือเหลือง

 

๑.   พระปุ๋ย                                                            พ.ศ. 2472 - 

๒.  พระอธิการเคลือบ    พุทฺธรกฺขิโต                    .. 2490 - 2506

.  พระอธิการสนั่น(ดำ)  จนฺทสโร                       .. 2508 -

.  พระอาจารย์พิษณุ     รักษาการเจ้าอาวาส                  -

.  พระมหาทองสุข      รักษาการเจ้าอาวาส                  -

.  พระอธิการสมควร                                           พ.ศ. 2516 - 2523

.  พระครูวิจิตรสาธุโกศล ( จำนงค์ )                   .. 2525 - 2543

๘.  พระครูวิโรจน์บุณยากร ( บุญมี )                     ..2545 - ปัจจุบัน

 

view