สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง จร. , ผช.จร.

ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งแบบที่

 

 

ที่……./…….                                                           วัด…………………………….

……….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เรียน   เจ้าคณะตำบล………

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประวัติพระภิกษุ          จำนวน  ชุด

ด้วยวัด…………………….ตำบล…………………..เป็นวัดใหญ่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาตั้งแต่ .………ถึง ..………. ปีละ ๕๐ - ๖๐ รูป ทั้งภารกิจในหน้าที่เจ้าอาวาสมีมากจนไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามทั่วถึงได้ หากมีรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแล้ว การปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุในวัดซึ่งมีคุณสมบัติตามความในข้อ และข้อ ๒๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสจำนวน รูป คือ

) พระปลัดสุวัฒน์ โกวิโท อายุ ๓๒ พรรษา ๑๑ ..เอก ควรดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาส เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะมอบหมายงานการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ให้ปฏิบัติ

) พระสุจินต์ อาทโร อายุ ๒๙  พรรษา ..เอก  ควรดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะมอบหมายงานการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ปฏิบัติ

ฉะนั้น  จึงเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้มีการแต่งตั้งต่อไป.

 

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระ……………………)

เจ้าอาวาสวัด…………

หมายเหตุ.- สำหรับวัดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย


ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งแบบที่

 

 

ที่…….../…………                                         วัด…………………………….

…….กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เรียน   เจ้าคณะตำบล………

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประวัติพระภิกษุ    จำนวน  ชุด

ด้วยวัด…………………….ตำบล………………..เป็นวัดใหญ่มาก มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาตั้งแต่ .………ถึง .…………..ปีละ ๑๐๐-๑๒๐ รูป ภารกิจในหน้าที่
เจ้าอาวาสมีมาก แม้จะมีรองเจ้าอาวาส รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาส รูป และมอบหมายงานให้ปฏิบัติแล้ว ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามโดยทั่วถึงได้  จึงพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุในวัดซึ่งมีคุณสมบัติตามความในข้อ และ ๒๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพิ่มเติมอีก รูป คือ

) พระปราการ  ญาณธโร  อายุ  ๓๐  พรรษา ๑๐  ..เอก  เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะมอบหมายงานการศึกษาสงเคราะห์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติ

) พระโกเมศ  สุธีโร อายุ ๒๘  พรรษา   ..เอก  เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะมอบหมายงานสาธารณสงเคราะห์ให้ปฏิบัติ

ฉะนั้น  จึงเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้มีการแต่งตั้งต่อไป.

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระ……………………)

เจ้าอาวาสวัด…………

 

หมายเหตุ.- ใช้สำหรับวัดที่มีรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ก่อน


ประวัติพระภิกษุเพื่อขอแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาส

*****************

. ชื่อ…………………..ฉายา………………… อายุ……….พรรษา……..……...…….วัด…………….ตำบล……………..อำเภอ………………….จังหวัด………………………….ปัจจุบันเป็น…………………..

. สถานะเดิม ชื่อ. ……………นามสกุล…………………เกิดวันที่………เดือน…………...………. บิดา……………มารดา……………… บ้านหมู่ที่……..ตำบล…………………อำเภอ…………จังหวัด……………เคยรับราชการหรือปฏิบัติงานสำคัญมาแล้วคือ…………

. บรรพชา วันที่……เดือน……………….……….. วัด………………ตำบล……………… อำเภอ………………จังหวัด…………… พระอุปัชฌาย์………………วัด…………………ตำบล…………………อำเภอ…………………จังหวัด…………………

. อุปสมบท วันที่……เดือน…………….……….. วัด………………ตำบล…………… อำเภอ………………จังหวัด……………… พระอุปัชฌาย์………………วัด…………………ตำบล…………………อำเภอ…………………จังหวัด…………………

. วิทยฐานะ ) .………สำเร็จ……………… จากโรงเรียน…………………………อำเภอ………………จังหวัด………………

) .………..สอบได้ .. ……………… สำนักเรียน………………อำเภอ………………จังหวัด………………

) .……….สอบได้ .……………….. สำนักเรียน………………อำเภอ………………จังหวัด………………

) การศึกษาพิเศษ………………………………

) ความชำนาญพิเศษ………………………………

. งานปกครอง ) .………………….เป็น………………………………

) .………………….เป็น………………………………

) .……มีพระภิกษุ……….รูป  สามเณร…….รูป  ศิษย์วัด……..คน

.……มีพระภิกษุ……….รูป  สามเณร…….รูป  ศิษย์วัด……..คน

.……มีพระภิกษุ……….รูป  สามเณร…….รูป  ศิษย์วัด……..คน

. งานการศาสนศึกษา

) .……………………เป็น…………………………………………………….

) .……..ตรี   สมัครสอบ...รูป    คงสอบ……..รูป    สอบได้……รูป

..โท    สมัครสอบ...รูป    คงสอบ..รูป    สอบได้……รูป

..เอก   สมัครสอบ……รูป    คงสอบ……..รูป    สอบได้……รูป

ชั้น .-                        สมัครสอบ……รูป  คงสอบ……..รูป      สอบได้……รูป

ชั้น ..                        สมัครสอบ……รูป  คงสอบ..รูป      สอบได้……รูป

ชั้น ..                        สมัครสอบ.รูป    คงสอบ.รูป สอบได้……รูป

.……..ตรี    สมัครสอบ...รูป    คงสอบ……..รูป    สอบได้……รูป

..โท    สมัครสอบ...รูป    คงสอบ..รูป    สอบได้……รูป

..เอก   สมัครสอบ……รูป    คงสอบ……..รูป    สอบได้……รูป

ชั้น .-                        สมัครสอบ……รูป  คงสอบ……..รูป      สอบได้……รูป

ชั้น ..                        สมัครสอบ……รูป  คงสอบ..รูป      สอบได้……รูป

ชั้น ..                        สมัครสอบ.รูป    คงสอบ.รูป สอบได้……รูป

.……..ตรี    สมัครสอบ...รูป    คงสอบ……..รูป    สอบได้……รูป

..โท    สมัครสอบ...รูป    คงสอบ..รูป    สอบได้……รูป

..เอก   สมัครสอบ……รูป    คงสอบ……..รูป    สอบได้……รูป

ชั้น .-                        สมัครสอบ……รูป  คงสอบ……..รูป      สอบได้……รูป

ชั้น ..                        สมัครสอบ……รูป  คงสอบ..รูป      สอบได้……รูป

ชั้น ..                        สมัครสอบ.รูป    คงสอบ.รูป สอบได้……รูป

. งานการศึกษาสงเคราะห์ ) .…………………เป็น……………………….

) .…………………..ตั้ง………………………………

. งานการเผยแผ่  ) .…………………เป็น……………………….

) .…………………..ตั้ง………………………………

๑๐. งานการสาธารณูปการ

) .…………………เป็น……………………….

) .…………………ตั้ง………………………………

๑๑. งานการสาธารณสงเคราะห์

) .…………………เป็น……………………….

) .…………………ตั้ง………………………………

๑๒.สมณศักดิ์  ) .………………….เป็น………………………………


๑๓. ในปัจจุบัน มีรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่แล้ว…….รูป คือ

) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แต่งตั้ง .……….

) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แต่งตั้ง .……….

) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แต่งตั้ง .……….

) พระ…………….ฉายา…………..อายุ…….พรรษา…….แต่งตั้ง .……….

 

รับรองว่าเป็นประวัติที่ถูกต้อง

 

(…………………………….)

เจ้าของประวัติ

 

รับรองตามนี้

 

(………………………….)

เจ้าอาวาสวัด…………….

 

 

หมายเหตุ.- ประวัตินี้ละเอียดกว่าขอแต่งตั้งเจ้าอาวาส เพราะต้องการข้อมูลยืนยันฐานะของวัด

 

view