สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบแจ้งพ้นตำแหน่ง หน้าที่


ตัวอย่างหนังสือขอลาออก

 

 

 

ที่……./………                                                          วัด………………………………

…….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส

เรียน  เจ้าคณะตำบล………

ด้วยกระผม พระ………………..วัด……………….ตำบล……………………อำเภอ…………….ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด…………เมื่อวันที่……เดือน…………… .. ๒๕…… ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันมาเป็นเวลา……….ปีเศษ โดยได้รับใช้คณะสงฆ์และพระศาสนามาอย่างเต็มความสามารถ

บัดนี้  กระผมมีความเบื่อหน่ายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะดำรงสมณเพศต่อไปได้ ได้กำหนดลาสิกขาในวันที่……เดือน……….……… .. ๒๕…….

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด…….…………….เพื่อลาสิกขาตามกำหนดดังกล่าว  ขอได้โปรดดำเนินการต่อไป.

 

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระ……………………..)

เจ้าอาวาสวัด…………..

 

 

คำแนะนำ.- นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ถ้าลาออกจากตำแหน่งอื่น ให้เปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณีนั้น


ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทาน

 

 


ที่……./………                                                          วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา

เรียน   เจ้าคณะตำบล………

ด้วยกระผม พระครู………………..ฉายา…………….อายุ…….พรรษา……...วัด……………….ตำบล……………………อำเภอ………………จังหวัด………………ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด………………….ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕…..….. ดำรงสมณศักดิ์มาเป็นเวลา….……ปีเศษ  โดยได้รับใช้คณะสงฆ์และพระศาสนามาอย่างเต็มความสามารถ

บัดนี้  กระผมมีความเบื่อหน่ายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะดำรงสมณเพศและสมณศักดิ์ต่อไปได้ กำหนดลาสิกขาในวันที่..เดือน……....๒๕……

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา ตามกำหนดดังกล่าว  ขอได้โปรดดำเนินการต่อไป.

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระ………………………..)

 

คำแนะนำ  - หนังสือนี้ต้องส่งเป็นตัวจริงไปตามลำดับ

-       เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ต้องแจ้งยืนยันและสั่งให้นำพัดยศคืนด้วย

 


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการลาออก

 

 


ที่……./………                                                         สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด…….

                                                                             วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   พระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง

เรียน   เจ้าคณะอำเภอ………

อ้างถึง   หนังสือที่……./…….ลงวันที่………………

สิ่งที่ส่งมาด้วย    คำสั่ง                    จำนวน    ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง  อำเภอได้ส่งหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งของ พระ..…………..เจ้าอาวาสวัด…………….ดังความละเอียดแจ้งอยู่ในหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

จังหวัดได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้พระ…………………..ลาออกจากตำแหน่งตามความประสงค์  ตั้งแต่วันที่……เดือน…………….…… ..……..

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้เจ้าคณะตำบลเจ้าสังกัดรับทราบและแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัด………………..เป็นการด่วนและแจ้งให้พระ………….…………….. รับทราบและให้ส่งมอบงานในหน้าที่เจ้าอาวาสแก่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด…………… ต่อไป การปฏิบัติได้ผลประการใด ให้แจ้งจังหวัดทราบด้วย.

 

เรียนมาด้วยความนับถือ

 

(พระ……………………..)

เจ้าคณะจังหวัด…………..

 

ส่วนการปกครอง

โทร……………….


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการลาออก

 

 


ที่……./………                                                          สำนักงานเจ้าคณะตำบล……….

                                                                             วัด………………………………

………กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   แจ้งการลาออกจากตำแหน่ง

เรียน   พระ………………

อ้างถึง  หนังสือที่……./…….ลงวันที่………………

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คำสั่ง     จำนวน    ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง  ท่านขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด………..……….ดังความละเอียดแจ้งอยู่ในหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

บัดนี้  เจ้าคณะจังหวัดได้พิจารณาอนุญาตให้ท่านลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  ตั้งแต่วันที่……เดือน………………… .. ๒๕..…..

อนึ่ง  เพื่อมิให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าอาวาสสะดุดหยุดลง ตำบลได้แต่งตั้งพระ……………………………….…วัด…………………….…….เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด…………….…….ตั้งแต่วันที่………เดือน………………. .. ๒๕………

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อ

. ให้ท่านรับทราบการอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

. ให้ท่านมอบหมายงานในหน้าที่เจ้าอาวาสวัด………………………………….แก่พระ…………………………….…  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปใหม่เป็นการด่วน.

 

เรียนมาด้วยความนับถือ

 

(พระ……………………..)

เจ้าคณะตำบล…………..

 

view