สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การขอหนังสือรับรองสภาพวัด

หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองสภาพวัด

**************

            1. ดำเนินการออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้กับวัดที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 บังคับใช้

            2. การรับรองสภาพวัดจะต้องรับรองให้ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งวัดให้รับรองตามสภาพข้อเท็จจริง)

            3. วัดที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองสภาพจัดจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอเรื่องผ่านเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง

 

            เอกสารการเสนอขอหนังสือรับรองสภาพวัด    ประกอบด้วย

            1. แบบรายงานการขอหนังสือรับรองสภาพวัด

            2. ประวัติวัดโดยสังเขป

            3. ภาพถ่ายเสนาสนะทั้งหมด

            4. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

            5. แผนผังที่ตั้งเสนาสนะ

            6. ใบตราตั้งเจ้าอาวาส

            7. ใบสุทธิเจ้าอาวาส

            8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ประกาศวิสุงคามสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่…………./………………….                                                                      วัด…………………….. ตำบล……………...

                                                                                                                                อำเภอ………………….จังหวัด…………….

                                                                                                                วันที่…………..เดือน……………………..………

เรื่อง           ขอให้รับรองสภาพวัด

เจริญพร     ผู้ว่าราชการจังหวัด………………

                                ด้วยวัด………………………………หมู่ที่…………… ตำบล………………….อำเภอ………….

จังหวัด…………………………… ได้มีการตั้งวัดเมื่อ  .…………… และ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา     เมื่อ พ.………….. แต่เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.. 2484  ทางวัดไม่สามารถหาหลักฐานไปประกอบการกระทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้  จึงได้มอบให้เจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ให้การรับรองเป็น วัดเก่ามาตามลำดับ  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  และขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองได้โปรดให้การรับรอง   การเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.. 2484  จัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้ต่อไป

                                จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

                                                                                                                ขอเจริญพร

 

                                                                                                (…………………………)

                                                                                เจ้าอาวาสวัด……………………………

ความเห็นเจ้าคณะตำบล  ขอรับรองว่าวัด…………………….หมู่ที่………………ตำบล…………………………..

อำเภอ…………………………….จังหวัด………………………….เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.………………………

โดยเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช  2484  สมควรออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้

 

                                                                                (ลงชื่อ)…………………………………

                                                                                                (……………………………..)

                                                                                เจ้าคณะตำบล…………………………..

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจ้าคณะอำเภอ  ขอรับรองว่าวัด………………………………………. เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ

.……………… โดยเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช  2484  สมควรออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้

 

                                                                                                (ลงชื่อ)………………………………………

                                                                                                                (………………………………….)

                                                                                                เจ้าคณะอำเภอ……………………………….

 

 

ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด   ขอรับรองว่าวัด………………………………………. เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ

.……………… โดยเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช  2484  สมควรออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้

 

                                                                                                (ลงชื่อ)………………………………………

                                                                                                                (………………………………….)

                                                                                                เจ้าคณะจังหวัด……………………………….

ความเห็นของนายอำเภอ   ขอรับรองว่า……….………………………………………. เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ

.……………… โดยเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช  2484  สมควรออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้

 

                                                                                                (ลงชื่อ)………………………………………

                                                                                                                (………………………………….)

                                                                                                นายอำเภอ………………………………….

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด  ขอรับรองว่า……………………………………………. เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ

.……………… โดยเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช  2484  สมควรออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้

 

                                                                                                (ลงชื่อ)………………………………………

                                                                                                                (………………………………….)

                                                                                                ผู้ว่าราชการจังหวัด……………………………….

 

ที่…………./………………….                                                                                      วัด…………………………..

                ตำบล…………….…………

                                                                                                                                                อำเภอ………………………

จังหวัด………………………

                                                                                                                วันที่…………..เดือน……………………..………

เรื่อง           ขอหนังสือรับรองสภาพวัด

กราบเรียน   เจ้าคณะจังหวัด…………………………………. (ผ่านเจ้าคณะตามลำดับชั้น)

                                ด้วยวัด………………………………หมู่ที่…………… ตำบล………………….อำเภอ………….

จังหวัด………….…………………… ตั้งวัดเมื่อ  .…………… ….  และ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา          เมื่อ พ.…………..  เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.. 2484  ใช้บังคับ  วัดมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองสภาพวัด เพื่อนำไปประกอบการกระทำนิติกรรมต่าง ๆ  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดขั้นตอนการรับรองสภาพวัดว่าต้องผ่านการรับรองจากเจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตามลำดับ  แลให้นำเสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออกหนังสือรับรองต่อไป

                                จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว   โปรดให้          คำรับรอง และลงนามในแบบฟอร์มท้ายหนังสือฉบับนี้

                                                                                                                กราบเรียนด้วยความเคารพ                                                                                                                                                                (…………………………)

                                                                                                เจ้าอาวาสวัด……………………………

ความของเห็นเจ้าคณะตำบล  ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….…..

                                                                                (ลงชื่อ)…………………………………

                                                                                                (……………………………..)

                                                                                เจ้าคณะตำบล…………………………..

ความเห็นของเจ้าคณะอำเภอ  ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….……

                                                                                (ลงชื่อ)…………………………………

                                                                                                (……………………………..)

                                                                                เจ้าคณะอำเภอ…………………………..

ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….……

                                                                                (ลงชื่อ)…………………………………

                                                                                                (……………………………..)

                                                                                เจ้าคณะจังหวัด……….……………………

 

view