สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบฟอร์ม การของบอุดหนุนบูรณะวัด

                                                                              เขียนที่  .....................................

                                                                                                                                 วันที่ ........   เดือน .............. .   พ.ศ.................

 

เรื่อง                    การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด

เจริญพร              ผู้ว่าราชการจังหวัด .............................

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ภาพถ่าย ......................................  จำนวน ..........  ภาพ

                   ด้วยวัด .........................................  ตั้งอยู่บ้าน ...............................................  หมู่ที่ ..........................

ตำบล ............................... อำเภอ ...................................  จังหวัด ......................................... โทรศัพท์ ......................

ชื่อ ............................................................   ฉายา ............................................ เจ้าอาวาสวัด .......................................

อายุ ..................ปี    พรรษา .........................  ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์

                                (  )  เจ้าอาวาส                                       (  )  รองเจ้าคณะตำบล                        (  )  เจ้าคณะตำบล

                                (  )  รองเจ้าคณะอำเภอ                       (  )  เจ้าคณะอำเภอ                              (  )  รองเจ้าคณะจังหวัด

                                (  )  เจ้าคณะจังหวัด                             (  )  รองเจ้าคณะภาค                           (  )  เจ้าคณะภาค

                                (  )  เจ้าคณะใหญ่

ในพรรษาที่แล้ว  ปี  พ.ศ. .................  มีภิกษุ .........................  รูป     สามเณร  ........................  รูป

ออกพรรษาแล้วมีภิกษุสามเณรอยู่  ดังนี้  ภิกษุ .......................  รูป     สามเณร .........................  รูป

จำนวนศิษย์วัดในปัจจุบัน ......................  คน    จำนวนแม่ชีในปัจจุบัน  ......................... คน

ผู้มาอาศัยวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นประจำ  ......................................  คน

ศาสนิกชนที่มาร่วมบำเพ็ญกุศล        - ในวันธรรมะสวนะ                          ประมาณ ......................  คน

                                                                - ในวันสำคัญทางศาสนา                  ประมาณ ......................  คน

                                                                - ในวันสำคัญอื่นๆ                              ประมาณ ......................  คน

ความสำคัญของวัด              (  ) เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย     คือ   ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดเรียบร้อยแล้ว

                                                (  ) เป็นพระอารามหลวง

                                                (  ) เป็นวัดพัฒนาตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                                                (  ) เป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับพัดประกาศนียบัตรพัฒนามาจากสำนักงาน                                                            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                                                (  ) เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

                                                (  ) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

                                                (  ) เป็นวัดที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร

                                                (  ) เป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่อันตราย

การศึกษาอบรมภายในวัด (  ) มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม             จำนวนนักเรียน ....................... รูป

                                                (  ) มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                       จำนวนนักเรียน ......................... รูป                           (  ) มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ                            จำนวนนักเรียน ........................ รูป                                    (  ) มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                               จำนวนนักเรียน ....................... รูป

                                                (  ) มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด                               จำนวนนักเรียน ......................... รูปกิจกรรมของวัด                       - กิจกรรมวัดที่ดำเนินการในวันธรรมสวนะ    คือ ................................................................

                                                ..............................................................................................................................................

                                                .............................................................................................................................................

- กิจกรรมวัดที่ดำเนินการในวันสำคัญทางศาสนา  คือ  ........................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

                                                - กิจกรรมวัดที่จัดดำเนินการ  ในวันสำคัญอื่นๆ  คือ ...........................................................

                                                .............................................................................................................................................

                                                ..............................................................................................................................................

                             - วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมใดบ้าง  จากหัวข้อต่อไปนี้

                                                                (  ) การจัดตั้งธนาคารข้าว   (  ) การจัดตั้งธนาคารโค-กระบือ

                                                                (  ) การจัดตั้งธนาคารยา                     (  ) การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช

                                                                (  ) การจัดตั้งสหกรณ์ประจำหมู่บ้าน (  ) ศูนย์วิชาชีพ

                                                                (  ) ศูนย์กระจายเสียงตามสายเพื่อเผยแผ่ธรรมะและข่าวสาร

                                                                (  ) อื่นๆ  โปรดระบุ  เฉพาะชื่อกิจกรรม ...............................................................

                                                                ...............................................................................................................................

                                                                ...............................................................................................................................

เสนาสนะภายในวัด

                                (  ) อุโบสถ                            (  ) วิหารคด                             (  ) วิหาร                               (  )  กุฏิ ..........  หลัง

                                (  ) ศาลาการเปรียญ             (  )โรงเรียนพระปริยัติธรรม (  ) หอสวดมนต์                 (  )  หอไตร

                                (  ) หอระฆัง                         (  ) เจดีย์                                      (  ) พระปรางค์                (  ) ศาลาราย

                                (  ) โรงครัว                           (  )ห้องสมุด                                (  ) รั้ว-กำแพง

                                (  )  อื่นๆ .....................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ในการขอเงิน               (  ) บูรณะ .......................................................................................................

                                                                (  ) สมทบสร้าง ................................................................................................

ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น ................................................ บาท ( .......................................................)

ขณะนี้ทางวัดมีวัสดุอุปกรณ์  คือ       (  )  หิน                  (  ) อิฐ                    (  ) ปูน                   (  ) กระเบื้อง

                                                                (  ) เหล็กเส้น        (  ) ไม้                     (  )วงกบ                (  ) ประตู

                                                                (  )  หน้าต่าง         (  )เงินสด  จำนวน ......................................................... บาท

                                                                (  ) อื่นๆ  ..........................................................................................................

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และเงินสด  ที่วัดมีอยู่แล้ว  เป็นเงิน .......................................................  บาท  ได้มาโดย

                                (  ) วัดจัดซื้อเอง                                    (  ) ประชาชนบริจาคสมทบ              (  ) ทางการให้การสนับสนุน

เคยได้รับเงินสนับสนุนแล้ว   ดังนี้  (ย้อนหลัง    ปี)

  ปี  ๒๕.........   ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด     จำนวน ....................................  บาท   เพื่อ ...............................       

  ปี  ๒๕........    ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด     จำนวน .................................... บาท   เพื่อ ................................

  ปี ๒๕..........     ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด     จำนวน ................................... บาท   เพื่อ ................................

                                จึงเจริญพรมาเพื่อขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด   จำนวน .............................................   บาท

                                                                                                         ขอเจริญพร

 

                                                                                ­(ลงชื่อ) ...............................................

                                                                                                ( ............................................ )

 

ความเห็นเจ้าคณะตำบล ........................................................................................................................................

                                                                                (ลงชื่อ) ..................................................

                                                                                                ( .............................................. )

 

ความเห็นเจ้าคณะอำเภอ .......................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ) ....................................................

                                                                                                ( ............................................. )

ความเห็นนายอำเภอ ..................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ) .......................................................

                                                                                                ( ................................................... )

ความเห็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด .............................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ) .......................................................

                                                                                                ( ....................................................)

 

ความเห็นเจ้าคณะจังหวัด .............................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ) .........................................................

                                                                                                ( ..................................................... )

 

 

 

 

 

หมายเหตุ             ๑. กรอกข้อความลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์  แต่ถ้าช่องว่างใดไม่มีรายละเอียดที่จะกรอกให้                      ว่างไว้

                                ๒. เขียนเครื่องหมาย         ลงใน (  )  หน้าข้อความที่ต้องการ  ถ้าข้อวามที่ต้องการมีมากกว่า ๑                                                 สามารถกาเครื่องหมายลงหน้าข้อความนั้นๆ ได้ทุกข้อความ

                                ๓. ภาพถ่ายที่ส่งคือ  ภาพถ่ายเสนาสนะหรือถาวรวัตถุที่จะขอเงินอุดหนุน  ขนาดโปสการ์ด ถ่าย                                            ด้านหน้า  ด้านหลัง  ด้านข้างทั้งสองด้าน  และภาพบริเวณวัด ๑ ภาพ

                                ๔. แบบฟอร์มทำไว้ ๒ ชุด เก็บไว้ที่วัด ๑ ชุด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๑ ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ .............................................                                                                                               วัด ...................................................

                                                                                                                                                ตำบล ...............................................

                                                                                                                                                อำเภอ ................................................

                                                                                                                                                จังหวัด .............................................

                                                                                วันที่ ................ เดือน ................................. พ.ศ. ..................................

เรื่อง        ขอหนังสือรับรองสภาพวัด

เจริญพร   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ........................

                                ด้วยวัด ...................................................  ตำบล .................................. อำเภอ ..................................

จังหวัด ..................................  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. .....................  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ..............

เป็นวัดเก่าสร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๔๘๔  ใช้บังคับ  วัดมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง

สภาพวัดเพื่อนำไปประกอบการทำนิติกรรมต่างๆ   เจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ให้การรับรองตามลำดับแล้ว  ขอให้เจ้า

หน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองให้การรับรองสถานภาพของวัดด้วย

                                จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดดำเนินการรับรองสภาพวัดต่อไป

 

                                                                                                                ขอเจริญพร

 

 

                                                                                                ( .................................................. )

                                                                                                เจ้าอาวาสวัด ..................................

 

ความเห็นของนายอำเภอ .............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                ลงชื่อ ................................................

                                                                                                ( ..................................................... )

                                                                                                นายอำเภอ .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ .................... / .......................                                                                                                         วัด ............................................

                                                                                                                                                            ตำบล .......................................

                                                                                                                                                            อำเภอ .........................................

                                                                                                                                                            จังหวัด .........................................

                                                                                                      วันที่ ............... เดือน ............................  พ.ศ. .........................

เรื่อง         ขอหนังสือรับรองสภาพวัด

กราบเรียน     เจ้าคณะจังหวัด .............................................  ( ผ่านเจ้าคณะตามลำดับชั้น)

                                ด้วยวัด ....................................... ตำบล ...................................................... อำเภอ ...............................................

จังหวัด .......................................  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ............................   และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. .........................

เป็นวัดก่อสร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคระสงฆ์  พ.ศ.   ๒๔๘๔    ใช้บังคับ  วัดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองสภาพวัดเพื่อ

นำไปประกอบการทำนิติกรรมต่างๆ  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดขั้นตอนการรับรองสภาพวัดว่าต้องผ่านการ

รับรองจากเจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตามลำดับ  และให้นำเสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออก

หนังสือรับรองต่อไป

                                จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว  โปรดให้คำรับรอง  และลงนาม

ในแบบฟอร์มท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วย

                                                                                                    กราบเรียนมาด้วยความเคารพ

 

                                                                                                ( ...................................................... )

                                                                                                เจ้าอาวาสวัด .......................................

 

ความเห็นของเจ้าคณะตำบล .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ .................................................

                                                                                                ( ....................................................... )

                                                                                                เจ้าคณะตำบล .....................................

 ความเห็นของเจ้าคณะอำเภอ ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ ..............................................

                                                                                                ( ...................................................... )

                                                                                                เจ้าคณะอำเภอ ....................................

 

ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด ................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ ...............................................

                                                                                                ( ........................................................ )

                                                                                                เจ้าคณะจังหวัด ......................................

 

view