สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบฟอร์ม การขอแต่งตั้งไวยาวัจกร


ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ

 

 

 


ที่……./…….

วัด…………………………………

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง             ขออนุมัติแต่งตั้งไวยาวัจกร

เรียน            เจ้าคณะตำบล………

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการปรึกษาสงฆ์   จำนวน    ชุด

ด้วยนาย…………..ไวยาวัจกรวัด…………………ตำบล……………………อำเภอ……………ได้ลาออกจากตำแหน่งและเจ้าอาวาสอนุมัติแล้ว ตั้งแต่วันที่……...เดือน……………….. .. ๒๕……..  เป็นเหตุให้ไวยาวัจกรวัด……………….ว่างลง

เจ้าอาวาสได้ปรึกษาสงฆ์ในวัด เมื่อวันที่……เดือน……………. .. ๒๕…… พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (..๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกรเพื่อดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไวยาวัจกร มีมติเห็นชอบให้ตั้งนาย……………………อายุ………ปี วุฒิ……………….และนาย………………..อายุ………..ปี วุฒิ……………………มีรายละเอียดดังรายงานการปรึกษาที่ถวายมาพร้อมด้วยหนังสือนี้

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติและโปรดได้ดำเนินการต่อไป.

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระ……………………….)

เจ้าอาวาสวัด………………

 

คำชี้แจง.- เรียงเป็นตัวอย่างในการขออนุมัติ และเจ้าคณะตำบลดำเนินการขออนุมัติไปถึงเจ้าคณะอำเภอ


ตัวอย่างรายงานการปรึกษาสงฆ์

รายงานการปรึกษาสงฆ์วัด…………..

เพื่อคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้สมควรเป็นไวยาวัจกร

วัด……………ตำบล……………..อำเภอ…………….จังหวัด…………….

วันที่……เดือน………………….……………

-------------------------

สงฆ์ผู้ร่วมปรึกษา

() พระครู……………….เจ้าอาวาส    () พระ………………….รองเจ้าอาวาส

() พระ…………………….            () พระ………………………………

(ลงทุกรูปที่เข้าปรึกษาหรือลงเฉพาะยอดจำนวนก็ได้)

โดยที่วัด………………ตำบล…………….อำเภอ…………..จังหวัด…………………ไม่มีไวยาวัจกร เพราะ……………………………………………

เจ้าอาวาสได้นำเรื่องแต่งตั้งไวยาวัจกรปรึกษาสงฆ์ในวัด  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (..๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร เมื่อวันที่……เดือน……………….. ๒๕……...เวลา………... …………..…………..สงฆ์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ เพื่อแต่งตั้งไวยาวัจกร จำนวน คน คือ.-

) นาย…………..…………..อายุ……..วุฒิ…………..บ้านเลขที่………..หมู่ที่...ตำบล……….อำเภอ…………..จังหวัด…………………………อาชีพ………………………..

) นาย………….………..อายุ……..วุฒิ…………..บ้านเลขที่………...หมู่ที่...ตำบล……..อำเภอ…………..จังหวัด…………………………อาชีพ………………………..

จึงบันทึกรายงานไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการเพื่อมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรวัด…………………………..ต่อไป

ตรวจแก้ถูกต้องแล้ว

 

(พระ……………………)

เจ้าอาวาสวัด…………..

รับรองว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง

 

(พระ…………………………..)

ผู้จดบันทึกรายงานการปรึกษา


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง

 

 


ที่……./…….                                             วัด……………………………………

……กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง   แต่งตั้งไวยาวัจกร

เจริญพร   นาย……………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คำสั่ง    จำนวน    ฉบับ

ด้วย……………………….ไวยาวัจกรวัด………………………….ขอลาออกจากตำแหน่งและได้อนุมัติแล้วแต่วันที่..เดือน……………… .. ๒๕……. และเพื่อมิให้งานในหน้าที่ไวยาวัจกรสะดุดหยุดลง เจ้าอาวาสได้ปรึกษาสงฆ์ในวัดและขอรับอนุมัติจากเจ้าคณะอำเภอแล้ว แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรวัด………………………สืบแทน ตามคำสั่งที่……..../๒๕……… ลงวันที่………เดือน…………………. .. ๒๕………

ฉะนั้น   จึงเจริญพรมาเพื่อ

) ให้ท่านได้ทราบการแต่งตั้ง  และรับปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ไวยาวัจกรสืบไป

) ให้ท่านไปรับมอบงานในตำแหน่งหน้าที่ไวยาวัจกร พร้อมกับทรัพย์สินและหลักฐานต่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ…………………………….ไวยาวัจกรคนเดิมในวันที่……เดือน………..………… .. ๒๕…….เวลา…………... กุฏิเจ้าอาวาส

เจริญพร

 

(พระ…………………….)

เจ้าอาวาสวัด……………..


ตัวอย่างหนังสือรายงานการแต่งตั้ง

 

 


ที่……./…….                                                    วัด……………………………

…….. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง   แต่งตั้งไวยาวัจกร

เรียน   เจ้าคณะตำบล……………………..

อ้างถึง   หนังสือที่……./……………ลงวันที่…………….

ตามหนังสือที่อ้างถึง  อนุมัติให้แต่งตั้งนาย……………………..เป็นไวยาวัจกรวัด………………….ดังความละเอียดแจ้งอยู่ในหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

บัดนี้  ได้แต่งตั้งนาย……………..ให้ดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรวัด……………..แล้ว แต่วันที่……….เดือน………………. .. ๒๕……..

ฉะนั้น   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อดำเนินการต่อไป

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระ……………………...)

เจ้าอาวาสวัด…………………


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง

 

 


ที่……./…….

วัด…………………………….

………. กรกฎาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง     แต่งตั้งไวยาวัจกร

เจริญพร    นายอำเภอ………

ด้วยนาย…………………….………ไวยาวัจกรวัด………………………….ตำบล…………………….อำเภอ……………………….ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่……เดือน…………….. ๒๕……. และบัดนี้ได้แต่งตั้งให้นาย……………………. อายุ……..ปี วุฒิ……………..เป็นไวยาวัจกรวัด…………………….สืบแทน  ตั้งแต่วันที่……เดือน………………….. ๒๕………

ฉะนั้น  จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ  และขอได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด้วย

เจริญพร

 

(พระ…………………….)

เจ้าอาวาสวัด…………..


ตัวอย่างคำสั่งที่ /

 

 

 


คำสั่งวัด…………

ที่……/………

เรื่อง  แต่งตั้งไวยาวัจกร

***************

ด้วย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศตั้งวัด………………… ตำบล………………… อำเภอ……………………จังหวัด…………………เป็นวัดในพระพุทธศาสนา  ตามประกาศลงวันที่……..เดือน………………….พุทธศักราช ๒๕…….. แต่ยังไม่มีไวยาวัจกร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ วรรคแรก  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (.. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ .. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) .. ๒๕๓๕ และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

จึงแต่งตั้งให้นาย………………………อายุ…….ปี วุฒิ………………………เป็นไวยาวัจกรวัด……………… มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

สั่ง วันที่………เดือน……………..…….. ๒๕……

 

(ลงชื่อ) ………………………………….

(พระ………………………)

เจ้าอาวาสวัด………………………

 


ตัวอย่างคำสั่งที่ /

 

 

 

 


คำสั่งวัด…………

ที่……/………

เรื่อง   แต่งตั้งไวยาวัจกร

***************

ด้วย วัด………..………ตำบล………………… อำเภอ………………………ไวยาวัจกรว่างลงเพราะ………………………ควรแต่งตั้งไวยาวัจกรแทนตำแหน่งที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ วรรคแรก  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (..๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ..๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) ..๒๕๓๕ และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

จึงแต่งตั้งให้นาย………………………อายุ…….ปี วุฒิ………………………เป็นไวยาวัจกรวัด…………….มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

สั่ง    วันที่………เดือน……………….……….

 

(ลงชื่อ) ……………………..…………

(พระ………………………)

เจ้าอาวาสวัด………………………

 


ตัวอย่างคำสั่งที่

 

 

 


คำสั่งวัด…………

ที่……/………

เรื่อง  แต่งตั้งไวยาวัจกร

***************

ด้วยวัด…………………ตำบล………………… อำเภอ………………………จังหวัด………………………เป็นวัดใหญ่ภารกิจเกี่ยวกับการศาสนสมบัติและกิจการอื่นมาก เดิมมีไวยาวัจกรอยู่แล้ว………..คน แต่ยังไม่เพียงพอแก่ปริมาณงาน จำเป็นต้องมีไวยาวัจกรหลายคน 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ วรรคแรก  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (..๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ..๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) ..๒๕๓๕ และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

จึงแต่งตั้งให้

.นาย………………อายุ…….วุฒิ………………เป็นไวยาวัจกรวัด………

.นาย………………อายุ...วุฒิ…………….เป็นไวยาวัจกรวัด………

มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

สั่ง วันที่………เดือน.……………….……….

 

(ลงชื่อ) ………………………………….

(พระ………………………)

เจ้าอาวาสวัด………………………


ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการ

 

 

 


คำสั่งวัด…………

ที่……/………

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกร

******************************

ด้วย นาย……….………..นามสกุล………………ไวยาวัจกรวัด……………ได้………………….เมื่อวันที่……เดือน……………….. ๒๕..……เป็นเหตุให้ไวยาวัจกรว่างลง และเห็นควรแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกรเป็นการชั่วคราวก่อน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคแรก  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (..๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ..๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) ..๒๕๓๕ และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

จึงแต่งตั้งให้ นาย……………………อายุ……. ปี วุฒิ…………………เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกรวัด………………ตำบล…………..อำเภอ………….มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ ๑๕ วรรค และ ข้อ   แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

สั่ง วันที่………เดือน……………….. ๒๕……….

 

(ลงชื่อ) ……………..……………….……

(พระ………………………)

เจ้าอาวาสวัด………………………

คำชี้แจง ต้องมีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวในตัวอย่างก่อน

 

view