สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดหนองหลวง

 

ประวัติ  วัดหนองหลวง  

 

ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๐  หมู่  ๓   ตำบลไผ่รอบ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

 

            วัดหนองหลวง  เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ได้สร้างขึ้นประมาณปี วันที่   ๒๗   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๔๖๙   โดยมี  นายทะ   เสมอชน  และชาวบ้านบางส่วนได้บริจาคที่ให้สร้าง วัดหนองหลวง  โดยมีเจ้าอาวาสสืบกันมา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้  คือ

             ๑.   หลวงพ่อวัง                                                      พ.ศ. ๒๔๖๙ – พ.ศ. ๒๔๙๑ 

            ๒.   หลวงพ่อทองอยู่                                                พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๒ 

            ๓.    หลวงพ่อผัน                                                     พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๓ 

            ๔.    หลวงพ่อโชติ  กิตฺติยโส (พระครูพิพัฒน์โชติธรรม)     พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๘

            ๕.    หลวงพ่อทา  ( พระครูวิจักรอาจารคุณ )                   พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๓๓ 

            ๖.    พระครูวิธูรธรรมวิมล (ธเนศ    อมโล)                  พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน

 

             วัดหนองหลวง ได้เริ่ม เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายในวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  จนถึงปัจจุบัน  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่   ๒๖  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๒๔  

            วัดหนองหลวง    มีพื้นที่วัด    จำนวน    ๒๔  ไร่   ๒   งาน   ๓๕   ตารางวา

 

            โดยได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านหนองหลวง  ซึ่งส่วนใหญ่นั้น  มีเชื้อสาย พวกไทยทรงดำ (โช่ง)  ได้อพยพมาจาก  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งได้แยกตัวออกไปตั้งหมู่บ้าน และวัด ต่าง ๆ  เช่น  บ้านโรงวัว   บ้านไผ่รอบ   บ้านหนองไม้แดง   บ้านหนองหัวปลวก ฯ  และบ้านหนองหลวง  เป็นต้น 

            โดยได้เคารพนับถือ พระพุทธศาสนามาจากบรรพบุรุษ  และมีการรักษาขนบ ธรรมเนียม  อนุรักษ์ประเพณี ของ ชาวไทยทรงดำ  ไว้   เพื่อให้ลูกหลานได้เป็นตัวอย่างจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรัก และหวงแหนภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษ  และภายในตำบลไผ่รอบนั้น  ถือว่า  เป็นถิ่นกำเนิดของ ชาวไทยทรงดำยุคใหม่ ก็ว่าได้   จึงได้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี กันโดยได้จัดงานประเพณีขึ้นๆ  ปี  ในช่วงสงกรานต์  ระหว่าง   วันที่   ๑๒ – ๑๔   เมษายน   ของทุกปี  และได้จัดหมุนเวียนกันไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ  กันไปทุกปี

view