สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดราษฎร์บูรณะ

 

ประวัติ  วัดราษฎร์บูรณะ

ตำบล วังจิก      อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง      จังหวัด พิจิตร

 

                      ประวัติความเป็นมาของวัด    ราษฎร์บูรณะ  เดิมเป็นที่ราบลุ่ม   มีแม่น้ำยมไหลผ่านด้านหน้าวัด  มี   วังน้ำ  มีปลาชุกชุม    ตั้งอยู่เหนือ วัดย่านยาว ไปทาง วัดวังเทโพ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา   และทำประมง   เมื่อมีคนมาอาศัยกันมากเข้า  จึงมีความต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงมีการนิมนต์พระมา อยู่จำพรรษาเพื่อจัดตั้งสำนักสงฆ์ 

                        ต่อมาได้มีการสร้าง อุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ ขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐   

เดิมชื่อ วัดจระเข้ บ้าง ,   วัดคลองไอ้เข้ บ้าง

                        ปัจจุบันเรียกว่า  วัดราษฎร์บูรณะ    

                        ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด  เมื่อวันที่   ๕   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๘

                        มีพระพุทธรูปเก่าคู่วัด   ๒    องค์    

                        สร้างขึ้นใหม่   ๒   องค์

 

            มีพื้นที่ของวัด  จำนวน    ๑๐    ไร่       

 

            วัด ราษฎร์บูรณะ   เดิมตั้งอยู่เลขที่  ๒๗    บ้าน  คลองจระเข้  หมู่  ๑   ตำบล  วังจิก   

            ปัจจุบัน  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๗  หมู่ ๑  ตำบล วังจิก   อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

            สังกัดคณะสงฆ์   มหานิกาย      

               

อาณาเขตวัด

 

             -  อาณาเขตทิศเหนือยาว         ๒         เส้น                 ติดต่อกับที่ดินของ       นายมูล

             -  ทิศใต้ยาว                             ๒         เส้น                  ติดต่อกับที่ดินของ       นายทรัพย์

             -  ทิศตะวันออกยาว                ๕         เส้น                  ติดต่อกับที่ดินของ      ถนนชลประทาน

             -  ทิศตะวันตกยาว                  ๕         เส้น                  ติดต่อกับที่ดินของ      แม่น้ำยม

                มีเอกสารสิทธิ์   น.ส. ๓  เลขที่..................................จำนวน.............ไร่............งาน............ต.ร.ว. ...........                                                         

                โฉนด   เลขที่ ...........................จำนวน.............ไร่............งาน............ต.ร.ว. ................. แสดงกรรมสิทธิ์

 

 

 

 

            มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ   คือ

            อุโบสถ                   กว้าง    ๔.๕     เมตร    ยาว      ๑๔.๕  เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓

            ศาลาการเปรียญ      กว้าง    ๑๖      เมตร    ยาว      ๒๔      เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๐

            หอสวดมนต์             กว้าง    ๑๐      เมตร    ยาว      ๑๓      เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๐

            กุฎีสงฆ์                   จำนวน   ๖       หลัง   

        อื่น ๆ....................................................................................................................

 

            เจ้าอาวาสปกครองวัด ที่ปรากฏชื่อ  คือ    

 

            ๑.    พระใบฎีกาเทียบ     ฉายา  ....................นามสกุล   .................................. 

                                       เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๘    ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๐                      

            ๒.    พระอาจารย์ขวัญ    ฉายา  ..........................นามสกุล .............................. 

                                       เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๑     ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๖        

            ๓.    พระอาจารย์พิน      ฉายา  ..........................นามสกุล .............................. 

                                       เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๗    ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๙    

            ๔.    พระอาจารย์ถนอม  ฉายา  .......................นามสกุล ................................. 

                                       เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๐     ถึง  พ.ศ.  ๒๔๙๘   

            ๕.    พระอาจารย์จ้อน     ฉายา  ......................นามสกุล  ................................ 

                                       เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๙     ถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๙     

            ๖.    พระอาจารย์ชิ้น    ฉายา  ..........................นามสกุล ............................... 

                                      เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๑     ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๐

            ๗.   พระอาจารย์สมบุญ           ฉายา  เตชธโร     นามสกุล   ธงศรี   

                                      เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๐     ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๑

            ปัจจุบัน

           

            ๘.    พระโกมินทร์  ฉายา  เมตฺตจิตฺโต   นามสกุล           เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

                                      เมื่อ   พ.ศ. ๒๕๕๒

 

               ปัจจุบัน มี พระภิกษุ    ๕  รูป   สามเณร ........ รูป   แม่ชี.........คน  ศิษย์วัด.........คน

view