สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดดานน้อย

 

ประวัติ  วัด ดานน้อย

ตำบล  วังจิก      อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง       จังหวัด พิจิตร

 

          ประวัติความเป็นมาของ วัด ดานน้อย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ วัดท่าบัวทอง  ประมาณ  ๓  กม.  

เดิมเป็นที่ราบลุ่ม   มีแม่น้ำยมไหลผ่านด้านหลัง  มีวังน้ำมีปลาชุกชุม   ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

และทำประมง   เมื่อมีคนมาอาศัยกันมากเข้าจึงมีความต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

          จึงมีการนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา  เพื่อจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น  ประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๗๗   

ต่อมาได้มีการสร้าง อุโบสถ และศาลาการเปรียญขึ้น ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๒

 

          มีพื้นที่ของวัด  จำนวน    ๙    ไร่     ๑     งาน     ๖    ตารางวา

 

         วัดดานน้อย   เดิม ตั้งอยู่เลขที่...................บ้าน ดานน้อย หมู่  ๖    ตำบล  วังจิก   

  

         ปัจจุบัน  ตั้งอยู่เลขที่   ๙๑  หมู่   ๖  ตำบล วังจิก    อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย      

               

อาณาเขตวัด 

 

             -  อาณาเขตทิศเหนือยาว      ๓๙   วา           ติดต่อกับที่ดินของ      แม่น้ำยม

             -  ทิศใต้ยาว                      ๙๒    วา           ติดต่อกับที่ดินของ     

             -  ทิศตะวันออกยาว             ๙๒    วา          ติดต่อกับที่ดินของ      นายเยื้อ  นางน้อย  มีบุญ

             -  ทิศตะวันตกยาว               ๔๑    วา          ติดต่อกับที่ดินของ      นายไกร  ใจกุศล

                มีเอกสารสิทธิ์   น.ส. ๓  เลขที่..................................จำนวน.............ไร่............งาน............ต.ร.ว. ...........                                                         

                โฉนด   เลขที่ ...........................จำนวน.............ไร่............งาน............ต.ร.ว. ................. แสดงกรรมสิทธิ์

 

            มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ   คือ

            อุโบสถ                    กว้าง   ๒๕     เมตร    ยาว   ๕๐   เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๒

            ศาลาการเปรียญ       กว้าง   ๑๕     เมตร    ยาว   ๓๐   เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๕

            หอสวดมนต์    กว้าง  ๙     เมตร   ยาว   ๙   เมตร    สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๓

            กุฎีสงฆ์                        จำนวน   ๔      หลัง   

         อื่น ๆ........................................................................................................................             .........................................................................................................................................            ..........................................................................................................................................            ......................................................................................

             เจ้าอาวาสปกครองวัด ที่ปรากฏชื่อ  คือ    

 

            ๑.    พระอาจารย์มี         ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๗   ถึง  พ.ศ.  ๒๔๙๒                      

            ๒.    พระอาจารย์แหวง    ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๒     ถึง  พ.ศ.  ๒๔๙๘        

            ๓.    พระอาจารย์น้อย      ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๘    ถึง  พ.ศ.  ๒๕๐๘    

            ๔.    พระอาจารย์มงคล    ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๘   ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๓   

            ๕.    พระอาจารย์เกี้ยว      ฉายา  ...............................นามสกุล   .......................................... 

                            เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖   ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๘     

 

            ปัจจุบัน มี   พระครูสังฆรักษ์เลื่อน    ฉายา    ปภาโส    เป็นเจ้าอาวาส  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๕๐

 

            มี พระภิกษุ      ๓         รูป   สามเณร    -   รูป   แม่ชี   ๑   คน      ศิษย์วัด............คน

 

                                                                                                            รับรองข้อมูลตามนี้

 

 

                                                                                                      (   พระครูสังฆรักษ์เลื่อน  )

                                                                                                          เจ้าอาวาสวัดดานน้อย

view